Koncernstyrning och ägarpolitik: Koncernstyrning

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner (2015)

Bokföringsnämndens kommunsektion har reviderat sin allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner.

Den nya kommunallagen (410/2015) innebär att i praktiken alla kommuner ska upprätta ett koncernbokslut som innehåller en resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys med noter för hela koncernen. I den allmänna anvisningen har anvisningarna om eliminering av interna innehav preciserats. Behandlingen av avskrivningsdifferens och reserver har också ändrats. Posterna likställs i regel med överskottsposter när koncernbokslutet upprättas.

Den ändrade behandlingen inverkar också på elimineringen av interna innehav, avskiljningen av minoritetsandelar, sammanställningen av intressesammanslutningar samt bokslutsschemana. Anvisningen ersätter motsvarande allmänna anvisning från år 2011. Den nya anvisningen tilläm-pas på koncernbokslut från och med år 2015.

Ladda kostnadsfri Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner här: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3194
 

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi