Kommunens koncerndirektiv

Kommunförbundet har reviderat sin rekommendation om koncerndirektiv från 2005. I rekommendationen har den nya kommunallagen beaktats. Till skillnad från tidigare finns det i kommunallagen nu bestämmelser om vad koncerndirektivet åtminstone ska innehålla. Innehållet är mer omfattande än i den tidigare rekommendationen. Bland annat bestämmelserna om sammansättningen av dottersammanslutningarnas styrelser och god förvaltnings- och ledningspraxis för dottersammanslutningarna är nya. Rekommendationen har genomgående preciserats så att den motsvarar kraven och strukturen på koncerndirektivet enligt kommunallagen.

Enligt 47 § i kommunallagen ska koncerndirektivet innehålla behövliga bestämmelser åtminstone om

 1. planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar,
 2. ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,
 3. informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få upplysningar,
 4. skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet,
 5. koncernens interna tjänster,
 6. sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar,
 7. en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar.

Rekommendationen tar upp viktiga frågor som måste beaktas när kommunen utarbetar ett koncerndirektiv. Någon färdig mall för koncerndirektiv ges ändå inte, utan varje kommun utarbetar sitt koncerndirektiv utifrån den egna koncernens behov och situation. Det är alltså fråga om en rekommendation som syftar till att hjälpa kommunerna i beredningen av ett fungerande styrsystem som uppfyller kommunallagens krav. Rekommendationen kan också tillämpas i beredningen av koncerndirektiv för samkommuner.

Rekommendationen lämpar sig särskilt för dottersammanslutningar som i sin helhet ägs av kommunen. När rekommendationen tillämpas på andra dottersammanslutningar bör man beakta likställighetsprincipen, dvs. att ägarna ska behandlas lika.

 Ladda här kostnadsfri e-bok Kommunens koncerndirektiv (2017)

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering