Effekt

Med effekt avses önskande förändringar som fås till stånd hos kunderna genom de produkter som produceras. Exempel på sådana förändringar är inlärning inom utbildningen eller att en patient tillfrisknar inom läkarservicen.

Effekten mäts antingen med hjälp av utbyte och verkningar eller med hjälp av använda resurser och verkningar. Om man granskar effekten med hjälp av kostnader och verkningar används termen kostnadseffekt.  ffekten mäts antingen med hjälp av utbyte och verkningar eller med hjälp av använda resurser och verkningar. Om man granskar effekten med hjälp av kostnader och verkningar används termen kostnadseffekt.  

Skillnaden mellan begreppen produktivitet och effekt kan åskådliggöras med ett exempel, läkare–patient. Produktiviteten mäter förhållandet mellan använda resurser och åstadkomna prestationer, till exempel hur många vårdbesök eller behandlingar som erhålls med en viss mängd resurser. Effekten granskar förhållandet mellan verkningar som vården ger i förhållande till använda resurser eller prestationer, som till exempel hur många patienter som tillfrisknar med en viss resursmängd eller hur många patienter som tillfrisknar med ett visst antal behandlingar eller ett visst antal vårddagar.

Ett annat exempel på skillnaden mellan effekt och produktivitet kan tas från undervisningen. Produktiviteten mäter hur många lektioner som anordnas med en viss mängd resurser, effekten anger vad eleverna lär sig med en viss mängd resurser. Inlärning kan mätas till exempel utifrån genomförda årskurser eller vitsord.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin