Problem vid produktivitetsmätningar

Produktivitet definieras ofta som förhållandet mellan använda resInom industriell verksamhet kan utbytet räknas ut enligt värdeökningen för den verksamma enheten: hur stor värdeökningen blir genom en viss mängd insatser.

Inom industriell verksamhet kan utbytet räknas ut enligt värdeökningen för den verksamma enheten: hur stor värdeökningen blir genom en viss mängd insatser. Värdeökningens storlek beror dock på den sålda produktens eller tjänstens pris, som i sin tur är beroende av marknaderna. Priset bestäms i regel av utbudet och efterfrågan på marknaden och detta orsakar problem vid industriella verksamheters produktivitetsmätningar.

Inom den offentliga sektorn är det svårt att bestämma värdeökningen eftersom det i allmänhet inte finns någon marknad för produkterna. Det andra problemet i sammanhanget är att verkningarna av produktionen inom den offentliga sektorn ofta är indirekta. Exempelvis undervisning ger ingen mätbar värdeökning, utan den faktiska värdeökningen ligger främst i att utbildad personal sannolikt kan tillföra värdeökning bättre än en icke utbildad person.

Det andra mätproblemet gäller hänsyn till kvaliteten. Det är lättare att beakta kvaliteten i en verksamhet där det finns en marknad för produkten:   kunden är sannolikt beredd att betala mer för en produkt av högre kvalitet. Då inverkar den bättre kvaliteten direkt på produktens värdeökning. Inom den offentliga sektorn ger en förbättring av kvaliteten både direkta och indirekta effekter. De senare är nästintill omöjliga att mäta.

Den tredje faktorn vid produktivitetsmätningar är tidsperioden för den produktivitet som undersöks. Mätning av produktiviteten under en kort tid är inte nödvändigtvis ändamålsenlig: korttidsproduktivitet främjar inte alltid långtidsproduktiviteten. 

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin