Produktivitetsmått för tekniska sektorn

Kommunförbundet har tillsammans med kommunerna utvecklat produktivitetsmått för tekniska sektorn.

Inom den tekniska sektorn mäts följande tjänster: gatuunderhåll på vintern, skötsel av grönområden, underhåll av lokaler samt vattentjänster.

Produktivitetsmått som baserar sig på produktifiering har utarbetats för de olika serviceområdena inom tekniska sektorn. Produktifieringen gör det möjligt att räkna ut viktkoefficienter för olika prestationer. Beräkningarna blir betydligt noggrannare då de olika produkterna blir jämförbara. Utöver produktiviteten mäts också servicens kvalitet.

 I gatuunderhållet på vintern har man utnyttjat ett vinterindex, eftersom vinterns inverkan på kostnaderna i det kommunala vinterunderhållet varierar stort. Indexet har räknats ut med hjälp av en statistisk modell (regressionsanalys), där kostnadsskillnader mellan olika år förklarades med väderleken. Statistiska modeller har tagits fram för uträkning av sambandet mellan väderlek och kostnader, för att vädrets inverkan på kostnaderna varken ska över- eller underskattas. Modellen utgick från uppgifterna för vinterunderhållet i Vanda, Kouvola, Kuopio, Rovaniemi, Salo, Kotka, Jyväskylä, Vasa, Åbo, Esbo, Joensuu, Tavastehus, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg och Tammerfors och dess determinationskoefficient var exceptionellt hög.

Utifrån resultaten konstaterades det att en snödag (snön omvandlad till vatten minst 2 mm) ökar kostnaderna med cirka 91 euro per kilometer. Dagar med en temperatur över noll minskar däremot kostnaderna med 17 euro per kilometer. Det överraskande resultatet för dagar med en temperatur över noll förklaras delvis av att kostnaderna under sådana dagar sjunker så drastiskt att de jämnar ut extra kostnader för sandning.

Vinterindexet kan tillämpas som oberoende variabel för kostnadsvariationen. Det jämnar ut de kostnadsskillnader som förändringarna i vintervädret för med sig. Det kan också utnyttjas vid entreprenad för områden genom att man kan skapa avtalsmallar som sporrar till förnuftig användning av resurserna. Vinterindexet gör det också möjligt att följa upp och ställa mål för produktiviteten på längre sikt.

På finska: Produktivitetsvisualiseringarna för vinterunderhållet och övriga tjänster inom tekniska sektorn finns här. 

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin