Revision och kontroll

Revision och kontroll

Kontrollen över kommunens verksamhet och ekonomi består av extern och intern kontroll. Till den externa kontrollen hör revisionsnämndens utvärdering och den lagstadgade revisionen. Intern kontroll ingår i den dagliga ledningen av verksamheten, där ledningen kan använda den interna revisionen som stöd.

Den externa kontrollen är oberoende av kommunens operativa ledning, medan den interna kontrollen utgör en del av den fortlöpande ledningen och uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi.

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

Revisionsnämnd 

  • Revisionsnämndens uppgifter
  • Revisionsnämndens rätt till upplysningar
  • Beredning av bokslutet och utvärderingsberättelsen för fullmäktige
  • Revisionsnämndernas verksamhet och val av revisorer för den nya fullmäktigeperioden i kommunerna, samkommunerna och deras dottersamfund

Revision

  • Revisorernas uppgifter
  • Revisorns rätt till upplysningar
  • Revisionstillsyn och examina
  • Bekräftelsebrev

Intern kontroll och riskhantering

  • Formulär för riskbedömnin
  • Intern revision

Mer information på webben:

tags