Intern revision

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen. Det är fråga om en opartisk stödfunktion för styrelsen och den högsta ledningen. Genom den objektiva utvärderings-, kontroll- och konsulteringsverksamhet som ingår i den interna revisionen stöds utvecklingen av organisationen och måluppfyllelsen.

Den interna revisionen är inriktad på hela organisationens interna kontroll, riskhantering samt lednings- och förvaltningsprocesser.

Avsikten med den interna revisionen är att se till att organisationens verksamhet är förenlig med målen, verksamhetsprinciperna samt lagstiftningen och andra bestämmelser.

Den interna revisionen stöder en ekonomisk och resultatrik verksamhet och utveckling av lednings- och förvaltningssystemet. Den interna revisionen styrs av internationella anvisningar i branschen, vilka omfattar bland annat etiska regler, yrkesstandarder och praktiska anvisningar. I kommunallagen finns inga bestämmelser om intern revision, eftersom kommunerna och samkommunerna har olika storlek och organisationsform och det därför inte går att hitta en enhetlig modell för alla kommuner och samkommuner. Det är dock befogat för framför allt medelstora och stora kommuner och samkommuner att ha en professionell intern revision. Den kan ordnas till exempel som kommunens/kommunkoncernens eller samkommunens egen verksamhet eller i samarbete med andra kommuner. Den kan också köpas av utomstående serviceproducenter.

Det finns skäl för kommunstyrelsen att ordna en separat internrevisionsverksamhet om förfarandena inom kommunens interna kontroll och riskhantering inte räcker till för att hantera och övervaka risker i anknytning till verksamheten och ekonomin. Behovet av att ordna intern revision kan också basera sig på kommunkoncernens organisation, sätten att tillhandahålla och producera tjänster samt ledningssystemet.

Syftet med den interna revisionen samt befogenheterna och ansvaret bör anges i en skriftlig anvisning som godkänts av en sektion eller kommitté som tillsatts för den interna revisionen. I anvisningen underställs den interna revisionen kommunstyrelsen, sektionen eller kommittén. Kommunstyrelsen, sektionen eller kommittén styr och övervakar den interna revisionen, godkänner planerna för den, behandlar rapporteringen samt följer upp och bedömer ledningen och förvaltningen, riskhanteringen och den interna kontrollen samt koncernövervakningens ändamålsenlighet och tillräcklighet.

Den interna revisionen borde ha rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få tillgång till de uppgifter och handlingar som behövs för revisionen av kommunen verksamhet samt höra nödvändiga personer och fatta beslut om uppgifterna inom den interna revisionen.

I syfte att trygga en opartisk intern revision ska den interna revisionen ge rapporter till kommunstyrelsen, sektionen eller kommittén och till kommundirektören eller borgmästaren.

Kommunförbundets styrelse har 23.4.2015 godkänt bland annat följande rekommendation i anknytning till ledningen av kommunen samt kommunens ägar- och koncernstyrning:

Rekommendation 15: I de grunder för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering som fullmäktige fattat beslut om fastställs riktlinjerna, målen och delområdena för den interna kontrollen och riskhanteringen och hur de ska genomföras, följas upp och utvärderas. I grunderna fastställs också skyldigheten att ordna intern revision om den interna kontrollen och riskhanteringen inte ger koncernledningen tillräcklig säkerhet.

Läs mer på Kommunförbundets webbpalats:

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi