Revision och kontroll: Revision

Bekräftelsebrev: Skriftligt uttalande till revisorn

Revisorerna begär skriftliga uttalanden av kommunernas (och samkommunernas) ledning, det vill säga av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Det gäller de så kallade bekräftelsebreven (skriftliga uttalanden) som revisorerna ber om varje år när de granskar bokslutet och innan de ger revisionsberättelsen.

​Genom bekräftelsebrevet skaffar revisorn sig en skriftlig bekräftelse på att ledningen har fullföljt sina lagstadgade skyldigheter när det gäller att upprätta bokslutet och ge revisorn uttömmande uppgifter. Brevets syfte är alltså inte att bestämma ansvaret och skyldigheterna i fråga eller att ge ledningen ett större ansvar än vad lagbestämmelserna kräver.

Det främsta syftet ur ledningens synvinkel är att det som ska bekräftas dryftas ännu noggrannare än tidigare. Den operativa ledningen förväntas veta tillräckligt om det som sägs i bekräftelsebrevet, eller den förväntas ha gjort sådana förfrågningar som den anser viktiga för att kunna ge de skriftliga uttalandena som revisorn begär.

Revisorn bör tillsammans med den operativa ledningen gå igenom och diskutera innehållet i uttalandet. Ordalydelsen i bekräftelsebrevet bör vara entydig och lättfattlig. Vid behov bör ordalydelsen bearbetas utan att innehållet och syftet i det skriftliga uttalandet ändras.

I uttalandet hänvisas till bekräftelsen av uppdraget att granska räkenskaperna. Med bekräftelse av uppdraget avses ett dokument där kärnan i revisionsuppdraget definieras (mål och omfattning), likaså revisorns skyldigheter samt skyldigheterna för den granskade kommunens styrelse och övriga redovisningsskyldiga organ. Dessutom ska exempelvis uppdragets giltighetstid anges. Bekräftelsen av uppdraget undertecknas av både revisorn och kommunens/samkommunens ledning. Bekräftelsen begärs endast när revisionsuppdraget ges, inte varje år.

God revisionssed inom den offentliga förvaltningen

Enligt 6 § i OFR-lagen ska en revisor och revisionssammanslutning vid utförande av ett revisionsuppdrag iaktta god revisionssed inom den offentliga förvaltningen. I Finland är det OFR-föreningen som bestämmer vad som är god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Revisorernas uppgifter bestäms i 123 § i kommunallagen. Revisorerna ska före utgången av maj månad med iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

I rekommendationen God revisionssed inom offentlig förvaltning konstateras att normerna för en god revisionssed delvis sammanfaller inom den offentliga förvaltningen och i de sammanslutningar som avses i revisionslagen. Principerna är desamma bland annat i fråga om genomförandet av revisionen. Till denna del kan internationella normer komplettera nationella rekommendationer.

OFR-föreningens arbetsgrupp som behandlar rekommendationer och utlåtanden har utarbetat mallar för bekräftelsebrev och bekräftelse av revisionsuppdrag (även på svenska): http://www.jhtt.fi/13

Statens revisionsnämnd

Statens revisionsnämnd verkar i anslutning till Arbets- och näringsministeriet och svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av och tillsynen över revisionen (39 § i revisionslagen). Statens revisionsnämnd kan utveckla en god revisionssed genom att ge revisorerna allmänna anvisningar, rekommendationer och utlåtanden.

Statens revisionsnämnd tog ställning till frågan om skriftliga uttalanden år 2011. I ställningstagandet framhåller revisionsnämnden att det är förenligt med god revisionssed att revisorn av den bokföringsskyldiges ledning begär skriftliga uttalanden enligt den internationella revisionsstandarden ISA 580.

I ställningstagandet sägs vidare: "Ett centralt mål för de lagbestämmelser som gäller bokföring, upprättande av bokslut och revision är att säkerställa att det bokslut som den bokföringsskyldige har upprättat är förenligt med tillämpliga bokslutsnormer och ger riktiga och tillräckliga uppgifter (en rättvisande bild) om den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning och resultat. Bestämmelserna härom ingår i olika lagar, men de utgör i detta avseende en helhet.

Utgångspunkten är att såväl företagsledningen som revisorerna för egen del övervakar att de uppgifter som ankommer på dem utförs på det sätt som avses i bestämmelserna. Att säkerställa bokslutets riktighet är ett gemensamt mål för såväl företagsledningen som revisorerna."

Statens revisionsnämnds ställningstagande 2011 finns på följande länk:
http://docplayer.se/1411512-Statens-revisionsnamnd-stallningstagande-givet-i-helsingfors-den-21-januari-2011-nr-1-2011-ledningens-bekraftelsebrev-initiativ.html

Internationella revisionsstandarder

Bekräftelsebreven bygger på den internationella revisionsstandarden ISA 580 om skriftliga uttalanden. Standarden tillämpas på revisioner som gäller bokslut för räkenskapsperioder som inletts 15.12.2009 eller senare. 

Revisorn ska avstå från att uttala sig om de finansiella rapporterna enligt ISA 705 ”Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor” om

(a) han eller hon kommer fram till att det råder tillräckligt starkt tvivel om företagsledningens hederlighet för att de skriftliga uttalanden som krävs inte ska vara tillförlitliga, eller
(b) företagsledningen inte lämnar de skriftliga uttalanden som krävs enligt standarden.

Om revisorn inte får det skriftliga uttalandet ska han eller hon i revisionsberättelsen meddela på det sätt som avses i ISA 580 att han eller hon inte kan uttala sig om huruvida

  • bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter och
  • uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet.
tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi