Bekräftelsebrev: Skriftligt uttalande till revisorn

Revisorerna begär skriftliga uttalanden av kommunernas (och samkommunernas) ledning, dvs. av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Det är fråga om s.k. bekräftelsebrev som revisorerna ber om varje år i samband med revisionen av bokslutet innan de avger revisionsberättelsen.

Genom bekräftelsebrevet får revisorn en skriftlig bekräftelse på att ledningen har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter när det gäller att upprätta bokslutet och ge revisorn fullständiga uppgifter. Syftet med brevet är alltså inte att fastställa ansvaret och skyldigheterna eller att ge ledningen ett större ansvar än vad lagstiftningen kräver.

Det främsta syftet ur ledningens synvinkel är att det som ska bekräftas avvägs extra noggrant. Den verkställande ledningen förväntas veta tillräckligt om det som sägs i bekräftelsebrevet eller göra behövliga förfrågningar för att kunna ge de skriftliga uttalanden som revisorn begär.

Revisorn bör gå igenom och diskutera innehållet i bekräftelsebrevet med den operativa ledningen. Formuleringarna i brevet bör vara entydiga och lättfattliga. Vid behov ska bekräftelsebrevet omformuleras, dock så att brevets innehåll och syfte inte ändras.

I bekräftelsebrevet hänvisas till uppdragsbrevet. Med uppdragsbrev avses ett dokument som anger det centrala innehållet i revisionsuppdraget (mål och omfattning) samt revisorns skyldigheter och skyldigheterna för kommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga organ i den kommun som är föremål för revisionen. I uppdragsbrevet anges också till exempel hur länge uppdraget gäller. Uppdragsbrevet undertecknas av både revisorn och kommunens/samkommunens ledning. Revisionsuppdraget bekräftas genom uppdragsbrev endast när uppdraget ges, inte varje år.

God revisionssed inom den offentliga förvaltningen

Enligt 6 § i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin ska en revisor vid utförande av ett revisionsuppdrag iaktta god revisionssed inom den offentliga förvaltningen. I Finland är det Finlands revisorer rf som bestämmer vad som är god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Revisorernas uppgifter bestäms i 123 § i kommunallagen. Enligt paragrafen ska revisorerna före utgången av maj månad granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut med iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Enligt rekommendationen God revisionssed inom offentlig förvaltning sammanfaller normerna för en god revisionssed inom den offentliga förvaltningen delvis med normerna för sammanslutningar som avses i revisionslagen. Principerna är de samma bland annat i fråga om genomförandet av revisionen. Till denna del kan internationella normer komplettera de nationella rekommendationerna.
 
På Finlands revisorer rf:s webbplats finns det mallar för uppdrags- och bekräftelsebrev:  
https://www.suomentilintarkastajat.fi/tilintarkastus/ohjeita-ja-suosituksia/toimeksianto-ja-vahvistusilmoituskirjemallit

Revisionstillsynen

Revisionstillsynen, som verkar i anslutning till Patent- och registerstyrelsen, svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen samt för tillsynen över revisorer (7 kap. 2 § i revisionslagen).

Revisionstillsynens föregångare, dvs. Statens revisionsnämnd, tog ställning till frågan om skriftliga uttalanden år 2011. I ställningstagandet ansåg revisionsnämnden att det är förenligt med god revisionssed att revisorn begär skriftliga uttalanden enligt revisionsstandarden ISA 580 av den bokföringsskyldiges ledning.

I ställningstagandet sades följande: ”Ett centralt mål för de lagbestämmelser som gäller bokföring, upprättande av bokslut och revision är att säkerställa att det bokslut som den bokföringsskyldige har upprättat är förenligt med tillämpliga bokslutsnormer och ger riktiga och tillräckliga uppgifter (en rättvisande bild) om den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning och resultat. Bestämmelserna härom ingår i olika lagar, men de utgör i detta avseende en helhet.”

”Utgångspunkten är att såväl företagsledningen som revisorerna för egen del övervakar att de uppgifter som ankommer på dem utförs på det sätt som avses i bestämmelserna. Att säkerställa bokslutets riktighet är ett gemensamt mål för såväl företagsledningen som revisorerna."

Statens revisionsnämnds ställningstagande 2011 finns på följande länk:
http://docplayer.se/1411512-Statens-revisionsnamnd-stallningstagande-givet-i-helsingfors-den-21-januari-2011-nr-1-2011-ledningens-bekraftelsebrev-initiativ.html

Internationella revisionsstandarder

Bekräftelsebreven bygger på den internationella revisionsstandarden ISA 580 ”Skriftliga uttalanden”. Standarden tillämpas på revision av bokslut för räkenskapsperioder som inletts 15.12.2009 eller senare. 

Revisorn ska enligt ISA 705 ”Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor” avstå från att uttala sig om de finansiella rapporterna, om

(a) han eller hon kommer fram till att det råder tillräckligt starkt tvivel om företagsledningens hederlighet för att de skriftliga uttalanden som krävs inte ska vara tillförlitliga, eller
(b) företagsledningen inte lämnar de skriftliga uttalanden som krävs enligt standarden.

Om revisorn inte får det skriftliga uttalandet ska han eller hon i revisionsberättelsen meddela på det sätt som anges i ISA 580 att han eller hon inte kan uttala sig om huruvida

  • bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter och
  • uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet. 
tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi