Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska före utgången av maj månad granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut med iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen (Kommunallagen 124 §).

Revisorerna ska granska om

  1. kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut,
  2. kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut,uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga,
  3.  kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.
  4. Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Revisionsberättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot fullmäktige.

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi