Revisorns rätt till upplysningar

Enligt 124 § 2 mom. i kommunallagen har en revisor rätt att förutom av kommunens myndigheter få sekretessbelagda upplysningar också direkt av sammanslutningar som hör till kommunkoncernen, om revisorn anser att upplysningarna behövs för skötseln av revisionsuppdraget. Rätten till upplysningar gäller enskilda revisorer.

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering