Revisorns rätt till upplysningar

Enligt 124 § 2 mom. i kommunallagen har en revisor rätt att förutom av kommunens myndigheter få sekretessbelagda upplysningar också direkt av sammanslutningar som hör till kommunkoncernen, om revisorn anser att upplysningarna behövs för skötseln av revisionsuppdraget. Rätten till upplysningar gäller enskilda revisorer.

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi