"Särskild granskning" på uppdrag av revisionsnämnden

 

Särskild granskning, fördjupad granskning och specialrevision. Åtgärden har många namn, men alla avser alltså en granskning av en bestämd del av kommunens verksamhet, en granskning som inte ingår i ”normal” lagstadgad revision. Granskningen kan gälla till exempel utredning av missförhållanden i ekonomiförvaltningen eller befogenheter och ansvar.

Granskning av den här typen ingår inte i den revision som föreskrivs i kommunallagen. Inte heller andra lagar innehåller bestämmelser om sådan granskning i kommuner. När kan den här granskningen utföras? Vilket organ har befogenhet att utföra granskningen?

Enligt vår tolkning kan revisionsnämnden besluta att verkställa en sådan granskning på vissa villkor:

  1. Det finns anslag i budgeten för granskningen.
  2. Granskningen gäller en del av kommunens verksamhet som omfattas av revisionsnämndens granskningsansvar.
  3. Granskningen utförs av en revisionssammanslutning som kommunen konkurrensutsatt eller den som utför granskningen väljs genom en konkurrensutsättning i enlighet med upphandlingslagen och kommunens anvisningar för små upphandlingar.
  4. Det är inte fråga om ett ärende som ur ett helhetsperspektiv är så betydelsefullt för kommunen att det kräver en separat behandling i fullmäktige.

Om de här villkoren inte uppfylls, kan fullmäktige besluta att låta utföra granskningen, om fullmäktige anser att granskningen behövs.

tags