Revisionsnämnd

Revisionsnämnd

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen.

Enligt 121 § i kommunallagen har revisionsnämnden i uppgift att:

 1. bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om,
 2. bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt,
 3. bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
 4. se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
 5. övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige,
 6. för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen.

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi