Revisionsnämndens rätt till upplysningar

Enligt 124 § 1 mom. i kommunallagen har revisionsnämnden rätt att få de upplysningar om sekretessbelagda ärenden som revisionsnämnden anser vara behövliga för skötseln av utvärderingsuppdraget. Revisionsnämndens rätt till upplysningar begränsas till handlingar som är i kommunens besittning; revisionsnämnden kan till exempel inte be om handlingar direkt av kommunens dottersammanslutningar. Kommunen ska bland annat se till att grunderna för de uppgifter som framförs i verksamhetsberättelsen och bokslutet är tillräckligt dokumenterade också med tanke på utvärderingen av koncernsammanslutningarnas måluppfyllelse.

Revisionsnämndens rätt till upplysningar gäller nämnden som organ, dvs. enskilda ledamöter har inte rätt att få sekretessbelagda uppgifter av kommunens övriga myndigheter om inte nämnden fattat beslut om detta. För enskilda ledamöter i revisionsnämnden gäller den rätt till upplysningar för förtroendevalda som anges i 83 § i kommunallagen. Ledamöterna i revisionsnämnden och revisorerna utför sitt uppdrag under tjänsteansvar och är därför skyldiga att hemlighålla de upplysningar som de fått med stöd av bestämmelsen.  

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering