Ändringar i fastighetsskatten åren 2018 och 2019 samt revideringen av fastigheternas beskattningsvärde

Ändringar i fastighetsskatten åren 2018 och 2019 

För år 2018 ändrades ändrades de övre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen samt för byggnader som används för andra ändamål är stadigvarande boende. Det nya intervallet är enligt regeringens proposition 0,93–2,00 % (år 2017 var variationsintervallet 0,93–1,80 %).

Från år 2018 kommer vindkraftsparker att beskattas enligt fastighetsskattesatsen för kraftverk. Vindkraftsparker vars sammanlagda effekt överstiger 10 megavoltampere och som anslutits till elnätet genom en gemensam anslutning behandlas i fortsättningen som kraftverk i fastighetsbeskattningen. Alla vindkraftverk kommer alltså inte att beskattas som kraftverk men ändringen beräknas trots det öka fastighetsskatteinkomsterna med 4–5 miljoner euro. Skatteförvaltningen har inte i dagsläget fullständiga uppgifter om alla vindkraftverk. För identifieringen av vindkraftverken för beskattningen borde kommunerna ge dem alla en fast byggnadsbeteckning.  

I förslaget presenterades även en höjning av den övre gränsen av fastighetsskatten för bostadshus år 2019. De nya gränserna skulle vara 0,41–1,00 % (0,41–0,90 % år 2018).

Revideringen av beskattningsvärdena i fastighetsbeskattningen

Finansministeriet inledde redan i december 2016 ett projekt för att producera nya priszoner för tomtmark som underlag för fastighetsbeskattningen  (FM142:00/2016). Utöver FM deltar också Kommunförbundet, Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket och Jord- och skogsbruksministeriet. Lantmäteriverket ansvarar för beräkningen av priszonerna medan de övriga deltagarna styr projektet genom en styrgrupp.

Projektets syfte är att producera en karta med priszoner som täcker hela landet och bildar underlaget för beskattningsvärdet på tomtmark. Värderingen grundar sig på marknadspriser d.v.s. tillgänglig information om köpeskillingar för fastigheter och i stadsregioner också om bostadspriser.

Målet är att kunna beräkna tomtmarkens beskattningsvärde med hjälp av de nya priszonerna så att varje fastighet genom sin specificerande fastighetsbeteckning får ett värde som motsvarar tomtens priszon i fastighetsbeskattningen år 2020. Kartan med priszonerna som skapas under projektet kommer att uppdateras  under åren efter reformen på ett sätt som väljs senare.  Målet med det nya värderingssystemet är ökad rättvisa och genomskådlighet i fastighetsbeskattningen.

Avsikten är att förnya värderingssystemet också för byggnader. För detta tillsätts senare ett eget projekt vars resultat också ska vara i bruk i fastighetsbeskattningen år 2020.

Finansministeriet har öppnat egna webbsidor för värderingsprojektet och de kommer att uppdateras med material om projektet: http://vm.fi/sv/fastighetsskattereformen

 

tags