Skattefrågor

Fastighetsbeskattning - Ändringar i fastighetsskattelagen år 2016

En regeringsproposition om ändring av fastighetsskattelagen överlämnades till riksdagen den 24 september. Enligt förslaget ska den fastighetsskattehöjning på 100 miljoner euro som ingår i regeringsprogrammet genomföras stegvis under regeringsperioden så att skatteinkomsterna ökar med cirka 25 miljoner euro per år under åren 2016–2019.

I propositionen föreslås förändringar i fastighetsskatten 2016 och 2017 som enligt Finansministeriets bedömning skulle ge tilläggsinkomster på cirka 50 miljoner euro i fastighetsbeskattningen 2017.

​I regeringspropositionen föreslås tre förändringar i de övre gränserna för fastighetsskattesatserna för 2016. I fråga om bostadsbyggnader som används för andra ändamål än stadigvarande boende föreslås den övre gränsen för fastighetsskatten bli höjd så att den kan vara högst 1,0 procentenhet högre än den övre gräns som kommunen fastställt för byggnader som används för stadigvarande boende. För närvarande får skillnaden vara högst 0,6 procentenheter. Den övre gräns som lagen tillåter tillämpas för tillfället i 171 kommuner. 

För byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk föreslås den övre gränsen bli höjd från 2,85 till 3,10 procent. Den övre gräns som den nuvarande lagen tillåter tillämpas i 64 kommuner. I fråga om obebyggda byggplatser föreslås den övre gränsen bli höjd från 3,0 till 4,0 procent. 

Finansministeriet uppskattar att många av de kommuner som för tillfället tillämpar de övre gränser som lagen tillåter skulle utnyttja möjligheten att höja fastighetsskattesatserna till de nya övre gränserna. Utgående från detta har man uppskattat att kommunernas inkomster från fastighetsskatten skulle kunna öka med cirka 25 miljoner euro år 2016. År 2017 har inkomsterna från fastighetsskatten beräknats öka med ytterligare cirka 3 miljoner euro. Lagändringen medför inget tvång för kommunerna att höja sina fastighetsskattesatser för 2016, så ökningen förutsätter att kommunerna själva fattar beslut om att höja skattesatserna.

I propositionen föreslås också ändringar i fastighetsbeskattningen för 2017. Höjda variationsintervall föreslås för den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. Variationsintervallet för den allmänna fastighetsskattesatsen föreslås stiga från 0,80–1,55 till 0,86–1,80 procent och variationsintervallet för byggnader som används för stadigvarande boende från 0,37–0,80 till 0,39–0,90 procent. Kommunerna ska alltså senast i fastighetsbeskattningen 2017 höja sina skattesatser till minst de nya nedre gränserna.

Höjningarna av de nedre gränserna skulle öka kommunernas skatteinkomster med omkring 24,3 miljoner euro. För den allmänna fastighetsskattens del skulle höjningarna inbringa omkring 20 miljoner euro och för byggnader som används för stadigvarande boende omkring 7,3 miljoner euro. Sammanlagt 60 kommuner skulle bli tvungna att höja sin allmänna fastighetsskattesats och 25 sin fastighetsskatt för byggnader som används för stadigvarande boende. Det har också föreslagits ändringar i fastighetsbeskattningen för 2017. Höjda variationsintervall föreslås för den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. Variationsintervallet för den allmänna fastighetsskattesatsen föreslås stiga från 0,80–1,55 till 0,86–1,80 procent och variationsintervallet för byggnader som används för stadigvarande boende från 0,37–0,80 till 0,39–0,90 procent. Kommunerna ska alltså senast i fastighetsbeskattningen 2017 höja sina skattesatser till minst de nedre gränserna.

Det finns också planer på att höja fastighetsskatterna år 2018 och 2019. Enligt propositionen kommer regeringen att fatta beslut om dessa höjningar i ett senare skede, eftersom grunderna för värderingen av fastigheter i fastighetsbeskattningen fortfarande håller på att ses över och det ännu inte går att uppskatta när de nya värderingsgrunderna kan införas. I det sammanhanget behöver också skattesatsernas variationsintervall eventuellt uppskattas på nytt.

Mer information på webben:

tags