Skattefrågor

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om inkomstbeskattning av samkommun som utövar avfallshantering

Högsta förvaltningsdomstolen har den 24.6.2009 gett sitt beslut gällande inkomstbeskattningen av en samkommuns i samband med avfallshantering. Fallet behandlar gränsdragningen mellan näringsverksamhet och övrig verksamhet inom samkommuner. 

Enligt Inkomstskattelagen 21 § 4 är samkommunen inkomstskatteskyldig enbart för inkomster från näringsverksamhet samt för inkomster som kommer från fastigheter som använts i annat än allmännyttigt syfte. Vad som avses med en samkommuns näringsverksamhet, finns inte någon specifik rättspraxis.

Samkommunen grundades år 2001 och till dess uppgifter hör ordnandet av avfallshanteringen för sammanlagt åtta kommuner. I grundavtalet bestäms det att samkommunen sköter, i enlighet med avfallslagen, om samlandet, transporterandet, utnyttjandet och hanterandet av avfallet samt även hanteringen av problemavfall som hör till den enskilda kommunen. Samkommunen godkänner avfallshanteringsbestämmelserna, avfallshanteringstaxan samt beslutar över avfallsavgifterna. Samkommunen använder även de i avfallslagen angivna rättigheterna om myndighetsutövning för övriga uppgifter relaterade till avfallshanteringen. I grundavtalet nämns det att grundavsikten inte är att producera vinst för samkommunen. Verksamheten ordnas enligt principen om självförsörjande så att samkommunen genom avgiftsinkomsterna täcker samtliga kostnader. Servicens prissättning baserar sig på ett fastslaget självförsörjningspris som innefattar verksamhetens direkta kostnader, förvaltningens allmänna kostnader samt kapitalkostnaderna. 

För beskattningsåret 2003 var samkommunens omsättning 2 324 098,81 euro och räkenskapsårets vinst enligt resultaträkningen 262 578,65 euro. Inkomsten som förvärvades ansågs inte vara skattepliktig inkomst från näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 21 § 4 mom. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrar inte nämnvärt på rättsskipningen. Ur skattepraxis har samkommunernas verksamhet sällan ansetts vara näringsverksamhet. Beslutet styrker dock delvis på den tidigare tolkningen att samkommunen inte är inkomstskatteskyldig fastän den utövar verksamhet som hör till kommunernas ansvarsområden. Detta är fallet fastän verksamheten är fortgående, planerat, omfattande och vinstdrivande. 

Kommunerna är inte inkomstskatteskyldiga för näringsverksamhet som utövas på eget område. Samkommunen har dock inget eget område, vilket betyder skatteskyldighet för all sorts näringsverksamhet. 

Mer information på webben:

  • På finska: Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotulo - Jätehuolto - Jätehuollon kuntayhtymä - Kuntayhtymä - Viranomaistoiminta:
    KHO 24.6.2009/1648
tags