Skattefrågor - Kommunernas skatteprocentsatser

Höjning av skattesatsen påverkar inte statsandelsutjämningen

En kommun som höjer sin skattesats kan alltid tillgodoräkna sig de ökade skatteinkomsterna fullt ut, och kommunens ställning försvagas inte i något avseende vid statsandelsutjämningen, oavsett om kommunen får ett utjämningstillägg eller betalar ett utjämningsavdrag.

Påståendena om att det inte lönar sig att höja skattesatsen för att utjämningssystemet ”ersätter” de uteblivna extra skatteinkomsterna stämmer inte. Det här beror på att utjämningen beräknas utgående från den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för hela landet och inte utgående från den skattesats kommunen fastställt.

I dokumentet till höger finns mer information och exempel på hur en höjning av kommunens skattesats påverkar kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna. 

tags