Skattefrågor - Kommunernas skatteprocentsatser

Kommunernas skattesatser och effektiva skattegrad

På grund av olika slags avdrag motsvarar kommunernas inkomstskattesatser (den nominella skattegraden) inte den verkliga skattegraden i kommunerna. Man brukar tala om den s.k. effektiva skattegraden, som är den debiterade kommunalskattens och förvärvsinkomsternas inbördes förhållande.

I kommunalbeskattningen görs avdrag från de skattepliktiga förvärvsinkomsterna. Sådana avdrag är bland annat resekostnadsavdrag, avdrag för inkomstens förvärvande, förvärvsinkomstavdrag och grundavdrag. Efter dessa olika avdrag får man den beskattningsbara inkomsten, som beskattas enligt kommunens inkomstskattesats.

Därefter görs avdrag från skatten, varvid man får den kommunalskatt som ska debiteras. Avdrag från skatten är bland annat arbetsinkomstavdrag, hushållsavdrag och underskottsgottgörelse för räntor på bolån. Mer information om avdragen finns på Skatteförvaltningens webbplats (länk till höger).

Avdragen i kommunalbeskattningen beror på skattebetalarens inkomstnivå och accentueras vid de lägre inkomstnivåerna där den effektiva skattegraden är lägre.

I den bifogade Excel-filen presenteras kommunernas inkomstskattesatser och effektiva skattegrader för åren 2012–2019. Prognoserna för den effektiva skattegraden 2018 och 2019 baserar sig på Kommunförbundets beräkningar. Enskilda kommuner kan väljas uppe i vänstra hörnet i det första mellanbladet.

För de nya kommuner som bildats 2011–2017 har inkomstskattesatsen och den effektiva skattegraden beräknats enligt medelvärdet för de sammanslagna kommunerna. Till exempel i fråga om Eurajoki har inkomstskattesatserna och de effektiva skattegraderna beräknats enligt medelvärdet för Eurajoki och Luvia redan innan den nya kommunen bildades, dvs. i praktiken fr.o.m. år 2011. 

Mer information på webben:

tags