Skattefrågor - Mervärdesbeskattning

Moms vid fakturering av kurators- och psykologtjänster inom skolhälsovården

Lagen om statsandel för kommunal basservice ändrades 1.8.2014. Enligt den nya paragrafen 41 a § kan den kommun som enligt 7 § i lagen om elev- och studerandevård svarar för ordnande av elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster debitera elevens eller studerandens hemkommun för tjänsterna. Kommunen debiterar då de faktiska personalkostnader som uppstått då eleven eller studeranden använt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster.

Enligt 9 § i lagen om elev- och studerandevård, som trädde i kraft 1.8.2014, svarar den kommun där läroanstalten är belägen för att de studerande har tillgång till elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster, oberoende av de studerandes hemvist. Bestämmelsen gäller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning.

På grund av ändringarna har det rått ovisshet i kommunerna och bland utbildningsanordnarna om momsbehandlingen vid faktureringen av dessa tjänster och praxis har varierat. Flera aktörer har bett Skatteförvaltningen om anvisningar. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar är faktureringen momsfri under vissa förutsättningar.

Enligt 14 § 2 mom. i socialvårdslagen, som trädde i kraft 1.4.2015, ska elevvård ordnas som kommunal socialservice i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). Enligt 9 § 1 mom. i lagen om elev- och studerandevård svarar utbildningsanordnaren för att elevhälsoplanen i enlighet med läroplanen genomförs. Enligt paragrafens 2 mom. ska utbildningsanordnaren anordna elevhälsan i samarbete med de myndigheter inom undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet som ansvarar för elevhälsotjänsterna så att elevhälsan bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

I de fall där Skatteförvaltningen har betraktat kuratorstjänster som en del av kommunens socialvårdstjänster och där faktureringen således varit momsfri, har kuratorstjänsterna sålts av antingen kommuner eller samkommuner (till exempel en samkommun för utbildning). Då kuratorstjänster har tillhandahållits på detta sätt som en del av kommunens socialvård gemensamt med utbildningsanordnaren och parten som sålt tjänsterna är en kommun eller samkommun, kan försäljningen av kuratorstjänster i regel betraktas som försäljning av kommunala socialvårdstjänster i enlighet med 38 § i mervärdesskattelagen.

Skatteförvaltningen har så vitt vi vet ännu inte tagit ställning till sådana fall där tjänster tillhandahålls av privata utbildningsordnare som verkar till exempel i form av aktiebolag. Om en sådan aktör säljer kuratorstjänster i form av underleverans till kommunerna, bör skattepliktigheten för försäljningen enligt Skatteförvaltningen bedömas utifrån momskriterierna för privata socialvårdstjänster. En förutsättning för momsfri försäljning är då bland annat att verksamheten övervakas av socialmyndigheterna och att tjänsterna säljs till personer som är i behov av socialvård. För att det ska vara fråga om verksamhet som övervakas av socialmyndigheterna ska serviceproducenten ha lämnat in en anmälan till den kommun där serviceproducenten verkar. Serviceproducenten ska göra upp en serviceplan och ett serviceavtal tillsammans med kunden. Serviceproducenten ska också ha en plan för egenkontroll och en ansvarsperson som ansvarar för kvaliteten på tjänsterna. Då dessa krav uppfylls kan även kuratorstjänster som säljs av en privat utbildningsanordnare betraktas som momsfria socialvårdstjänster. Om en utbildningsanordnare inte anmäler sig till kommunen som producent av socialvårdstjänster, kan utbildningsanordnaren inte sälja momsfria socialvårdstjänster, trots att villkoren i övrigt uppfylls.

Skatteförvaltningen har dessutom tagit ställning till försäljning av psykologtjänster för utsocknes elever och studerande. Psykologtjänster ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Enligt regeringens proposition med förslag till lag om elev- och studerandevård (67/2013) ska psykologers behörighet och verksamhet också till denna del övervakas på samma sätt som hälso- och sjukvården i övrigt. Skatteförvaltningen har bedömt momsplikten för psykologtjänster uttryckligen utifrån kriterierna för den beskattning som gäller hälso- och sjukvården och inte som en del av den kommunala socialvården (jfr. kuratorstjänster). 

Ett av kriterierna för momsfrihet inom hälso- och sjukvården är att vården har getts vid en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården eller vid en enhet inom den privata hälso- och sjukvården. Skatteförvaltningen har i sina anvisningar ansett att psykologtjänster inom elevvården inte ges vid en enhet inom hälso- och sjukvården och att förutsättningarna för momsfrihet för tjänsten i fråga därför inte uppfylls. Det innebär att då kommunen fakturerar elevens hemkommun för psykologtjänster i enlighet med lagen om elev- och studerandevård bör faktureringen för tjänsterna inkludera moms.

De här riktlinjerna baserar sig på Skatteförvaltningens skriftliga anvisningar för enskilda aktörer och är inte bindande för andra. De instanser som är ansvariga för tillhandahållandet av tjänster kan be om skriftliga anvisningar i saken av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen har inte gett ut någon separat offentlig anvisning i frågan och vi känner inte till rättspraxis i dessa fall.

En närmare beskrivning av momsbehandlingen i fråga om social- och hälsovårdstjänster finns i Skatteförvaltningens anvisningar "Momsbeskattning av socialvårdstjänster", "Momsbeskattning av privata socialvårdstjänster" samt Momsbeskattning av hälso- och sjukvården".

 

Mer information på webben:

tags