Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandel för kommunal basservice 2013

Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och den kalkylerade grunden per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet. I statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelen på basis av kalkylerade skatteinkomster.

​Kommunförbundet har 15.6.2012 publicerat en preliminär kalkyl över statsandelsfinansieringen år 2013. Kalkylen är avsedd att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering.

Under år 2013 har följande ändringar gjorts till statsandelen för kommunal basservice:

  • Beslut om den slutliga justeringen av statens fordringar på underhållsstöd som Folkpensionsanstalten drivit in år 2012 och återbäringen av återkrav av överbetalda underhållsbidrag i statsandelen för kommunal basservice 2013 (FM:s beslut 2199/02.02.06.00/2012)

*****

Enligt Kommunförbundets uppskattning 13.12.2012 är statsandelsprocenten för kommunal basservice 2013 30,96 % (år 2012 31,42 %) och kommunernas finansieringsandel cirka 3 136,92 €/invånare (år 2012 3 001,49 €/invånare)

I de preliminära beräkningar som gäller statsandelen för kommunal basservice har följande bestämningsgrunder beaktats enligt situationen 31.12.2011: befolkningsuppgifter enligt språk- och åldersgrupper. Över 80 procent av den kalkylerade grunden för statsandelen för kommunal basservice bestäms enbart utgående från åldersstrukturen, dvs. kommunens invånarantal i olika åldersgrupper.

I de preliminära beräkningarna av statsandelen för kommunal basservice har också beaktats den tilläggsnedskärning på 125 miljoner euro år 2013 som regeringen fattade beslut om vid ramförhandlingarna i mars 2012. Till följd av tilläggsnedskärningen minskar statsandelsprocenten för kommunal basservice enligt en preliminär beräkning med 0,51 procentenheter, vilket innebär att kommunernas finansieringsandel ökar med cirka 23 euro per invånare. Nedskärningen är lika stor i alla kommuner beräknat per invånare.

Finansministeriet beslutar före utgången av året före finansåret om statsandelen för kommunal basservice och grunddelarna i hemkommunsersättningen. 

tags