Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandel för kommunal basservice 2014

Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och den rats i juni, september och december 2013. Det slutliga beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2014 och utjämningen av statsandelen fattas i slutet av december 2013.

Kommunförbundet publicerade i april 2013 preliminära kalkyler över statsandelsfinansieringen år 2014. Kalkylerna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering. Kalkylerna har uppdaterats i juni, september och december 2013. Det slutliga beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2014 och utjämningen av statsandelen fattas i slutet av december 2013.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2014 är 29,57 % (år 2013 30,96 %) och kommunernas finansieringsandel 3 282,60  euro/invånare (år 2013 3 136,92 euro/invånare).

Som grund vid beräkningen av statsandelen används de senaste tillgängliga uppgifterna, till exempel uppgifter om befolkningen enligt språk- och åldersgrupper 31.12.2012.  I kalkylerna som gäller statsandelen för kommunal basservice har man beaktat de beräknade förändringarna i kostnadsnivån (1,5 %), inverkan av nya och utvidgade uppgifter för kommunerna samt nedskärningen av statsandelen år 2014 (-362 miljoner euro). Nedskärningen är lika stor i alla kommuner beräknat per invånare.

De preliminära beräkningarna uppdateras under hösten 2013 anefter som slutliga uppgifter erhålls.

tags