Ansökningarna ska lämnas in senast den 31.8.2020 till Finansministeriet

Behovsprövad höjning av statsandelen

Behovsprövad höjning av statsandelen

Enligt 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice en kommuns statsandel kan på ansökan höjas efter prövning inom ramen för statsbudgeten, om kommunen i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt stöd beaktas också lokala särförhållanden. Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Planen ska bifogas ansökan om höjning av statsandelen.

Sammanlagt 60 miljoner euro har reserverats för höjning av statsandelen enligt prövning år 2020. Ett följebrev om detta och en tillhörande ansökan har skickats till alla kommuner i början av augusti. Ansökningstiden löper ut i slutet av augusti.

Ansökningarna ska lämnas in senast den 31 augusti 2020 via e-post till valtiovarainministerio@vm.fi

eller skriftligen till adressen:

Finansminsterit
PB 28
00023 STATSRÅDET

Avsikten är att statsrådet fattar ett beslut i ärendet i mitten av november och att utbetalningen till mottagarna sker i december 2020.

 

Tilläggsinformation på Finansministeriet fås av:

Vesa Lappalainen
Konsultativ tjänsteman
Tfn 02955 30389
vesa.lappalainen@vm.fi

Ville Salonen
Konsultativ tjänsteman
Tfn 02955 30388
ville.salonen@vm.fi

 

Läs mer på Finansministeriets webbplats:

tags