Statsandelar

Hemkommunsersättningar

När en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun har utbildningsanordnaren rätt till hemkommunsersättning. Hemkommunsersättningen bestäms enligt elevens ålder och hemkommun.

Hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning ingår i statsandelen för kommunal basservice. Inkomsterna och utgifterna av hemkommunsersättningarna baserar sig på hemkommunsersättningens grunddel för elevens hemkommun och det elevantal per 31.12 som utbildningsanordnaren uppgett i enkäten om hemkommunsersättningar.

Kommunen behöver inte fakturera hemkommunsersättningen själv, utan utgifterna och inkomsterna av hemkommunsersättningen beaktas på central nivå vid utbetalningen av statsandelar. Utgifter för hemkommunsersättningar ger ett avdrag och inkomster ger ett tillägg i den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunen. Hemkommunsersättningar är inte statsandelar, utan presenteras i budgeten som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster.

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

Hemkommunsandelen år 2013 för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

narrow

Fastställande av betalningsandel för omhändertagna och placerade barn

narrow
tags