Statsandelar - Hemkommunsersättningar

Fastställande av betalningsandel för omhändertagna och placerade barn

​Bestämmelser om hemkommunsersättningar för elever som placerats av barnskyddsskäl finns i 41 § 3 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). När en elev som fullgör sin läroplikt är placerad av barnskyddsskäl  är hemkommunen enligt lagen skyldig att betala en betalningsandel till utbildningsanordnaren. Betalningsandelen baseras på elevens arbetsdagar och de genomsnittliga kostnaderna för skolan. När betalningsandelen beräknas bör hemkommunsersättningen som betalas till utbildningsanordnaren beaktas.

I sitt cirkulär (14/2019) 3.12.2019 gav Finlands Kommunförbund en rekommendation om fastställande av betalningsandelen för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen.

Kommunerna kan sinsemellan eller med någon annan utbildningsanordnare också komma överens om att hemkommunens betalningsandel fastställs på något annat sätt än vad som anges i lagen om statsandel för kommunal basservice. 

Mer information på webben:

tags