Statsandelar - Hemkommunsersättningar

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun. Hemkommunsersättningen bestäms enligt elevens ålder och hemkommun. Systemet med hemkommunsersättning ingår i statsandelen för kommunal basservice.

Inkomsterna och utgifterna av hemkommunsersättningarna baserar sig på hemkommunsersättningens grunddel för elevens hemkommun och de uppgifter om elevantal, elevernas ålder och hemkommun per 31.12 som utbildningsanordnaren uppgett i enkäten om hemkommunsersättningar. Enkäten genomförs av Statistikcentralen i februari det år som föregår finansåret.

Grunddelen i hemkommunsersättningen beräknas genom att de kalkylerade kostnaderna för kommunens förskoleundervisning och grundläggande utbildning divideras med det vägda antalet elever (0,61 * 6-åringar + 7–12-åringar + 1,60 * 13–15-åringar). Med hjälp av samma viktningar får man hemkommunsersättningens sammanlagda belopp.

Hemkommunsersättningen =
  0,61 * grunddelen i hemkommunsersättningen för elevens hemkommun * antalet 6-åringar
+ 1,00 * grunddelen i hemkommunsersättningen för elevens hemkommun * antalet 7-12-åringar
+ 1,60 * grunddelen i hemkommunsersättningen för elevens hemkommun * antalet 13–15-åringar

Kommunen behöver inte fakturera hemkommunsersättningarna själv, utan utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningarna beaktas på central nivå vid utbetalningen av statsandelar. Utgifter för hemkommunsersättningar ger ett avdrag och inkomster ger ett tillägg i den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunen.

Hemkommunsersättningar behandlas inte som statsandelar i bokföringen utan presenteras i budgeten som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster. Mer information om hur hemkommunsersättningar ska behandlas i kommunens bokföring finns i Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 93, 23.2.2010.

tags