Statsandelarna år 2022

(Uppdatering 8.10.2021)

Kalkyleringsmodellen för statsandelarna har uppdaterats i enlighet med de preliminära uppgifter som Finansministeriet publicerade 5.10.2021.

(Uppdatering 7.10.2021)

Preliminära statsandelskalkyler för 2022

Preliminära kommunvisa statsandelskalkyler för 2022 finns i excelfilen nere på sidan. Filen har uppdaterats 7.10.2021 och är ett sammandrag av Finansministeriets beräkningar av statsandelen för kommunal basservice. Statsandelskalkylerna baserar sig på regeringens budgetproposition och kommunekonomiprogrammet.

Tabellen avviker från FM:s kalkyler genom att den också innehåller statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet enligt besluten för 2021 . Hemkommunsersättningarna finns på en separat flik.

Kommunerna måste göra en noggrannare uppskattning av sin statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet med beaktande av kommunens elevantal och befolkningsutveckling samt andra faktorer som påverkar statsandelsbeloppet. Bäst lyckas det med hjälp av kalkyleringsmodellen nere på sidan. I den har de uppskattade priserna per enhet för 2022 uppdaterats. De slutliga priserna per enhet som inverkar på den slutliga statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet fastställs officiellt först i november.

Kommunernas statsandelar uppgår år 2022 till sammanlagt cirka 10,6 miljarder euro och växer nationellt med cirka 600 miljoner euro (6,1 %) från år 2021. Den procentuella förändringen för de enskilda kommunerna varierar stort bland annat beroende på befolkningsutvecklingen. Av ökningen beror omkring hälften på större kompensation för förlorade skatteinkomster. Statsandelarna ökar bland annat med anledning av indexhöjningen på 2,5 procent (188 mn euro), höjningen av statsandelarna (246 mn euro) och ändringarna i kommunernas uppgifter (117 mn euro). 

Det görs ingen justering av kostnadsfördelningen i statsandelarna, vilket är att tolka som en statsandelsnedskärning. Nedskärningen till följd av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet har gjorts permanent, vilket minskar kommunernas statsandelar med 234 miljoner euro. I statsandelarna 2022 ingår inte längre något coronastöd.

Mer information om de faktorer som påverkar statsandelen för kommunal basservice finns på Finansministeriets sidor. Också Kommunförbundets kalkyleringsmodell kan användas som hjälpmedel (uppdatering 8.10.2021).

Kommunvisa preliminära beräkningar av statsandelarna för kommunal basservice på Finansministeriet webbplats (5.10.2021)

Kalkyleringsmodell för de preliminära statsandelarna 2022

Uppdaterad 8.10.2021/MM

Preliminära statsandelskalkyler 2022

Uppdatering 7.10.2021/OR

 

 

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin