Statsandelarna år 2023

År 2023 börjar en ny era för kommunerna och den kommunala ekonomin. Då försvinner social- och hälsovårdstjänsterna från den kommunala ekonomin eftersom organiseringen och kostnaderna övergår till välfärdsområdena. Reformen omvälver kommunernas finansieringssystem eftersom över hälften av skatteinkomsterna och två tredjedelar av statsandelarna överförs till välfärdsområdena.

Nere på den här sidan finns en excel-fil som innehåller preliminära beräkningar av statsandelarna 2023. Siffrorna innehåller inga nya eller egna beräkningar, utan uppgifterna baserar sig på de finansieringskalkyler för kommunerna som publicerats på webbplatsen soteuudistus.fi 12.5.2021 samt på kommunekonomiprogrammets kalkyler över utgiftstrycket som publicerats på Finansministeriets webbplats 28.9.2021 och 15.10.2021.

I det här materialet är avsikten att förädla uppgifterna till en mer åskådlig form som gör det lättare att jämföra kommunerna. Dessutom jämförs skillnaderna mellan de olika kalkylerna. Filen innehåller också kalkyler över hur statsandelarna och dess olika faktorer förändras till följd av social- och hälsovårdsreformen. Förändringarna presenteras även visuellt som grafer. I en egen flik finns uppgifter om statsandelarna fram till 2025 enligt Finansministeriets kalkyl över utgiftstrycket.

Det är skäl att komma ihåg att det alltid är svårt att förutse den kommunala ekonomin. Särskilt svårt är det att förutspå framtiden efter social- och hälsovårdsreformen. Siffrorna är inte slutliga. De kommer säkert att ändras, kommunvis kanske en hel del, i synnerhet på grund av ändringarna i kostnaderna för den social- och hälsovård som överförs. Närmare läs- och tolkningsanvisningar finns i filen. De kommunspecifika effekterna av förändringen kan också beräknas med Kommunförbundets ekonominyckel.

Finansministeriet har beslutat att nästa uppdatering av kommunernas finansieringskalkyler görs våren 2022. Grunderna för avgörandet finns i Finansministeriets nyhetsbrev från 7.10.2021 (på finska).

Senare har även de kalkyler över utgiftstrycket som ingår i höstens kommunekonomiprogram publicerats. De innehåller kommunvisa beräkningar av såväl statsandelar som övriga delfaktorer i den kommunala ekonomin fram till år 2025. De här siffrorna kan i tillämpliga delar användas som grund för kommunernas ekonomiplanering. Kalkylerna korrigerades 15.10.2021, när det upptäcktes att beloppet av statsandelarna för åren 2022–25 tidigare hade beräknats cirka 340 miljoner euro för lågt. Skillnaderna mellan de olika kalkylerna har gett upphov till ett antal frågor. Den bifogade filen gör det också möjligt att granska skillnaderna mellan kalkylerna.

Läs mer om korrigeringen av kalkylfelet i chefekonom Minna Punakallios blogg (på finska) samt i Kommunförbundets och Finansministeriets pressmeddelanden.

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin