Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna 2016

statsandelar

Besluten om statsandelsfinansieringen år 2016 fattades 30.12.2015.

Beräkningarna av statsandelarna 2016 och hemkommunsersättningarna som betalas i samband med dem finns i navigationen till höger.

I mars 2015 publicerade Kommunförbundet sina första anvisningar om beräkningen av statsandelen 2016. Förhandsuppgifterna för de enskilda kommunerna offentliggjordes på FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 23.4.2015. Statsandelskalkylerna uppdaterades 24.6.2015 och i samband med att statens budgetproposition 2016 offentliggjordes 28.9.2015. Den senaste uppdateringen före de slutliga statsandelsbesluten gjordes efter att beskattningen för skatteåret 2014 hade färdigställts 5.11.2015.

När statsandelen uppskattas bör man komma ihåg att beakta båda delarna i det tudelade systemet, dvs. statsandelen för kommunal basservice och statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

Kalkyleringsmodell 2016

Statsandelen för kommunal basservice 2016

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2016

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2016

tags