Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna år 2017

Statsandelarna 2017

Besluten om statsandelsfinansieringen för år 2017 gjordes den 30.12.2016. År 2017 beviljas kommunerna statsandelar för sammanlagt 8 502 miljoner euro.

Kommunförbundet publicerade de första kommunvisa preliminära statsandelsberäkningarna för år 2017 i samband med FCG:S utbildningstillfälle ”Talous ja veroennustepäivät” den 22.4.2016. Beräkningarna uppdaterades sedan i juni, augusti, september och november. Kalkyleringsmodellen för år 2017 publicerades den 11.10.2016.

De viktigaste ändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering för år 2017 beror på konkurrenskraftsavtalets ikraftträdande (-349 miljoner euro), kompenseringen för skattebortfallet (+395 miljoner euro) samt överförandet av administrationen och betalningen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA i början av år 2017 (-331 miljoner euro).

Vid uppskattandet av kommunens statsandelar ska man beakta statsandelssystemets båda delar: Statsandelar för kommunal basservice samt statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet. I samband med betalning en av statsandelarna beaktas även hemkommunsersättningsutgifterna och -inkomsterna. 

Mer information på webben:

tags