Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna år 2018

Statsandelarna 2018

Kommunförbundet publicerade sina första kommunvisa preliminära beräkningar av statsandelarna för år 2018 vid FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 11.5.2017. Beräkningarna uppdateras i juni, september och november. Kalkyleringsmodellen för statsandelarna blir klar hösten 2017. 

De slutliga besluten om statsandelsfinansieringen år 2018 fattas i slutet av december 2017.

De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering år 2018 beror på konkurrenskraftsavtalet (118 mn euro, dvs. -22 €/inv.) och justering av kostnadsfördelningen (-178 mn euro). Kompensering av skattebortfallet ökar statsandelen med 131 mn euro år 2018.

När statsandelen uppskattas bör man beakta båda delarna i det tudelade systemet, dvs. statsandelen för kommunal basservice och statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. I betalningen av statsandelen beaktas också utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningarna.

Läs mer Kommunförbundets webbplats:

tags