Statsandelar - Statsandelskalkyler

Statsandelarna år 2019

Statsandelarna 2019

Ursprungliga besluten om kommunernas statsandelar för år 2019 gjordes den 31.12.2018. Kommunerna beviljas enligt dem sammanlagt 8 389 miljoner euro i statsandelar år 2019 (8 458 miljoner år 2018). Kommunernas statsandelar minskar med -70 miljoner euro (- 0,8 %, 13 €/inv.) jämfört med år 2018.

I statsminister Antti Rinnes budgetförhandlingar 17.9.2019 gjordes ett beslut om att utbetala 237 miljoner i engångsnatur i statsandelar redan år 2019. Efter ändringen beviljas kommunerna statsandelar för sammanlagt 8 618 miljoner euro år 2019 (8 459 miljoner euro år 2018). Kommunernas statsandelar ökar med 160 miljoner euro (1,9 %, 29 euro/inv.) från år 2018 till 2019.

Statsandelen år 2019 påverkas vid sidan om statsandelskompensationen av engångsnatur (+237 miljoner euro) bland annat av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (- 231 miljoner euro) och kompensationen till kommunerna för skattebortfall (+ 224 miljoner euro). Med anledning av konkurrenskraftsavtalet skärs kommunernas statsandelar år 2019 ner med sammanlagt 497 miljoner euro (- 91 €/inv.). Dessutom innebär frysningen av indexhöjningarna enligt regeringsprogrammet att kommunerna går miste om 92 miljoner euro i statsandelar för kommunal basservice år 2019. Förändringen i prisindex för kommunal basservice år 2019 är 1,3 procent. Sammantaget innebär de uteblivna indexhöjningarna under regeringsperioden, dvs. åren 2016–2019, att statsandelen för kommunal basservice blir -243 miljoner euro mindre än vad den hade varit utan beslutet om frysta indexhöjningar.

Statsandelsprocenten höjs med 0,03 procentenheter och blir 25,37 år 2019 (25,34 år 2018). 

I samband med statsandelarna betalas också hemkommunsersättning till kommunerna och övriga utbildningsanordnare hemkommunsersättning för förskoleutbildningen och den grundläggande utbildningen. Hemkommunsersättningens grunddel år 2019 är 6 600,17 euro.

Finansministeriet beviljar också höjning av statsandel enligt prövning för sammanlagt 10 miljoner euro. Höjningen beviljas som statsbidrag. Före ansökningstidens utgån (30.8.2019) sökte 88 kommuner höjning av statsandel för sammanlagt 100 miljoner euro. 

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). I samband med statsandelarna betalas också hemkommunsersättning till kommunerna och de övriga utbildningsanordnarna. Hemkommunsersättningens grunddel år 2019 är 6 600,17 euro.

tags