Statsandelarna år 2020

Statsandelarna år 2020

Besluten om kommunernas statsandelar för år 2020 har fattats. Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). I samband med statsandelarna betalas också kompensation för förlorade skatteinkomster och hemkommunsersättningarna.

Finansministeriet gjorde beslutet om statsandel om kommunal basservice (L 1704/2009) den 30.12.2019 och utbildning- och kulturministeriet om statsandelsfinansieringen som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) den 31.12.2019.

Kommunernas statsandelar och kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 674 miljoner euro (+7,8 %, 123 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 013 miljoner euro i statsandelar och 2 269 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 608 miljoner euro år 2019).

Statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs med 0,09 procentenheter till 25,46 % år 2020 (25,37 % år 2019). Den ökade statsandelsprocenten beror på av nya och mer omfattande åligganden år 2020 enligt lag. De ökade kostnaderna som beror på de ökade uppgifterna finansieras till fullt belopp enligt regeringsprogrammet (100 % statsandel), vilket delvis förverkligas genom en höjning av statsandelsprocenten.

Till skillnad från tidigare år kommer kompensationen för förlorade skatteinkomster (2 269 miljoner euro) att avskiljas från statsandelen för kommunal basservice (moment 28.90.30) och betalas från Finansministeriets moment 28.90.35. Ändringen förenklar systemet och ökar transparensen.

Ökningen i statsandelen (+372 miljoner euro) ) från 2019 till 2020 beror till stor del på att konkurrenskraftsavtalet upphörde år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lagen.

  • Nedskärningen i semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, liksom den därtill hörande nedskärningen i statsandelen (-264 miljoner euro). 
  • Den tidsbegränsade frysning av indexhöjningarna som statsminister Sipiläs regering bestämt för åren 2016–2019 upphör år 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,4 %) ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
  • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt uppgifter från 2017) ökar statsandelen med 102 miljoner euro år 2020.
  • En nyhet år 2020 är att kompensationen för förlorade skatteinkomster avskiljs från statsandelssystemet och betalas från ett eget moment 28.90.35. Kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 302 miljoner euro år 2020. Därmed blir summan av kompensationerna för förlorade skatteinkomster år 2010–2020 sammanlagt 2 269 miljoner euro.

Utöver det ovannämnda kommer ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter att beaktas i statsandelen för kommunal basservice år 2020, bl.a. Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour (en miljon euro), stöd för mångfalden av familjer och livssituationer (2 miljoner euro), utvidgning av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik (7,1 miljoner euro) och en minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken (6,7 miljoner euro)  

tags