Statsandelarna år 2020

Valtionosuudet vuonna 2020

Kommunförbundet har uppdaterat de preliminära kommunvisa statsandelskalkylerna för 2020 enligt Finansministeriets budgetförslag (7.10.2019). 

Kommunförbundet publicerade 8.5.2019 sina första preliminära statsandelskalkyler för år 2020. Beräkningarna kommer att uppdaterats i november 2019. De slutliga besluten om statsandelsfinansieringen år 2020 fattas i slutet av december 2019.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar (7.10.2019) kommer kommunernas statsandelar (inkl. kompensationen för förlorade skatteinkomster) att öka med 607 miljoner euro (+7,0 %, 111 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 6 964 miljoner euro i statsandelar och 2 251 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 688 miljoner euro år 2019).

Enligt de preliminära kalkylerna höjs statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,09 procentenheter till 25,46 % år 2020 (25,37 % år 2019).

I budgetförhandlingarna (17.9.2019) beslöt regeringen att en statsandelskompensation av engångsnatur på 237 miljoner euro tidigareläggs från år 2020 till i år 2019. Detta har beaktats i Kommunförbundets kalkyl 7.10.2019.

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). Till skillnad från tidigare år kommer kompensationen för förlorade skatteinkomster att avskiljas från statsandelen för kommunal basservice (moment 28.90.30) och betalas från Finansministeriets moment 28.90.35. Ändringen förenklar systemet och ökar transparensen.

Kommunförbundets preliminära statsandelskalkyler (7.10.2019) gäller endast statsandelen för kommunal basservice (FM). UKM:s statsandel är i de preliminära kalkylerna (5.8.2019) på samma nivå som år 2019.

Ökningen i statsandelen för kommunal basservice (FM) från 2019 till 2020 beror till stor del på att konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lagen.

  • Nedskärningen i semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, liksom den därtill hörande nedskärningen i statsandelen (-264 miljoner euro). 
  • Den tidsbegränsade frysning av indexhöjningarna som statsminister Sipiläs regering bestämt för åren 2016–2019 upphör år 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,4 %) ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
  • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt uppgifter från 2017) ökar statsandelen med 102 miljoner euro år 2020.
  • En nyhet år 2020 är att kompensationen för förlorade skatteinkomster avskiljs från statsandelssystemet och betalas från ett eget moment 28.90.35. Kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 285 miljoner euro år 2020. Därmed blir summan av kompensationerna för förlorade skatteinkomster år 2010–2020 sammanlagt 2 251 miljoner euro.

Utöver det ovannämnda kommer ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter att beaktas i statsandelen för kommunal basservice år 2020.

tags