Statsandelarna år 2020

Statsandelarna år 2020

(Uppdatering 13.1.2021)

UKM:s statsandel 2020 har uppdaterats med innehållet av coronabidragen (bokförs som statsandel) i enlighet med rapporten CL6OS20

***

(Uppdatering 5.11.2020)

Kommunförbundet uppdaterade 2020 års statsandelskalkyl efter statens sjunde tilläggsbudget för år 2020 (23.10).

FM (23.10.2020), Regeringen enades om den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 

Den största enskilda ändringen i statsandelen var ersättningen för de kostnader som orsakas av testning och spårning av coronavirussmitta, som tilldelades kalkylmässigt till kommunerna.

***

(Uppdatering 3.9.2020)

I den femte tilläggsbudgetpropositionen för år 2020 (3.9.2020) justerades beloppet av kompensationen för uppskov med betalning av skatt (den andra tilläggsbudgetpropositionen 9.4.2020) från 547 miljoner euro till 118 miljoner euro. Det här ändrar betalningen av statsandelar till varje stad och kommun år 2020.

Konkurrenskraftsavtalet upphörde 1.9.2020. I Kommunförbundets beräkning har också den nedskärning av statsandelarna till kommunerna som gjorts med anledning av konkurrenskraftsavtalet beräknats upphöra den sista augusti, eftersom grunden för nedskärningen upphörde då avtalet upphörde att gälla. Detta ökar statsandelen till kommunerna med 78 miljoner euro jämfört med det tidigare beslutet och det totala beloppet av nedskärningen som följer av konkurrenskraftsavtalet blir för januari–augusti –156 miljoner euro (tidigare -234 miljoner euro).

***

(Uppdatering 26.6.2020)

I enlighet med besluten under riksdagsbehandlingen kommer (vårddimensioneringen på 0,7 i äldreomsorgenenligt lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre antagligen att träda i kraft 1.10.2020 (inte 1.8.2020).

Lagen ökar kommunernas kostnader år 2020 med 12,7 miljoner euro (tidigare 17,7 miljoner euro), vilket beaktas genom en förhöjning av statsandelen till kommunerna. Lagens ändrade ikrafträdelsedatum och förändrade kostnadseffekt har beaktats i Kommunförbundets statsandelsberäkning som uppdaterades 26.6.2020.

***

(Uppdatering 8.6.2020)

Regeringen överlämnade den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för år 2020 till riksdagen 5.6.2020. I samband med den fattades också beslut om mer specifika beräkningsgrunder för det stödpaket till följd av coronaepidemin som fastslogs för kommunerna vid budgetmanglingen (8.4), se Finansministeriets pressmeddelande 5.6.2020. 

Samtidigt publicerade Finansministeriet kommunspecifika kalkyler över de två största delarna av det fyrdelade stödpaketet till kommunerna, dvs. ökningen av statsandelen (722 miljoner euro) och den uppskattade effekten av höjningen av samfundsskatteandelen med 10 procentenheter (410 miljoner euro), se Finansministeriets beräkning av ökningarna i statsandelarna för kommunal basservice (Excel) (på finska).

***

(Uppdatering 16.4.2020)

Regeringen har beslutat beslutat ersätta kommunerna för de temporära förseningar av kommunal-, samfunds- och fastighetsskatteinkomsterna som föranleds av ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen 2020. Ersättningen uppgår till 547 miljoner euro och betalas till kommunerna från och med maj år 2020. Ersättningens kommunspecifika effekt finns bland bilagorna på denna webbsida (Slutlig kalkyl över kommuenrnas statsandelar för år 2020)

Tekniskt genomförs ersättningen via mom. 28.90.35 (”Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna”) och ändrar därmed inte på finansministeriets beslut om basservicens statsandelar för år 2020.

Ett belopp som motsvarar den ersättning som betalats år 2020 utökad med dröjsmålsränta kommer enligt regeringens beslut att avdras i samband med utbetalningen av statsandelar till kommunerna år 2021. Därmed har ersättningen inte någon verklig effekt som stärker den kommunala ekonomin på lång sikt.

***

Besluten om kommunernas statsandelar för år 2020 har fattats. Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). I samband med statsandelarna betalas också kompensation för förlorade skatteinkomster och hemkommunsersättningarna.

Finansministeriet gjorde beslutet om statsandel om kommunal basservice (L 1704/2009) den 30.12.2019 och utbildning- och kulturministeriet om statsandelsfinansieringen som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) den 31.12.2019.

Kommunernas statsandelar och kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 674 miljoner euro (+7,8 %, 123 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 013 miljoner euro i statsandelar och 2 269 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 608 miljoner euro år 2019).

Statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs med 0,09 procentenheter till 25,46 % år 2020 (25,37 % år 2019). Den ökade statsandelsprocenten beror på av nya och mer omfattande åligganden år 2020 enligt lag. De ökade kostnaderna som beror på de ökade uppgifterna finansieras till fullt belopp enligt regeringsprogrammet (100 % statsandel), vilket delvis förverkligas genom en höjning av statsandelsprocenten.

Till skillnad från tidigare år kommer kompensationen för förlorade skatteinkomster (2 269 miljoner euro) att avskiljas från statsandelen för kommunal basservice (moment 28.90.30) och betalas från Finansministeriets moment 28.90.35. Ändringen förenklar systemet och ökar transparensen.

Ökningen i statsandelen (+372 miljoner euro) ) från 2019 till 2020 beror till stor del på att konkurrenskraftsavtalet upphörde år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lagen.

  • Nedskärningen i semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, liksom den därtill hörande nedskärningen i statsandelen (-264 miljoner euro). 
  • Den tidsbegränsade frysning av indexhöjningarna som statsminister Sipiläs regering bestämt för åren 2016–2019 upphör år 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,4 %) ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
  • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt uppgifter från 2017) ökar statsandelen med 102 miljoner euro år 2020.
  • En nyhet år 2020 är att kompensationen för förlorade skatteinkomster avskiljs från statsandelssystemet och betalas från ett eget moment 28.90.35. Kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 302 miljoner euro år 2020. Därmed blir summan av kompensationerna för förlorade skatteinkomster år 2010–2020 sammanlagt 2 269 miljoner euro.

Utöver det ovannämnda kommer ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter att beaktas i statsandelen för kommunal basservice år 2020, bl.a. Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour (en miljon euro), stöd för mångfalden av familjer och livssituationer (2 miljoner euro), utvidgning av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik (7,1 miljoner euro) och en minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken (6,7 miljoner euro).

 

Läs mer på webben:

tags