Statsandelarna år 2021

Valtionosuudet 2021

Finansministeriet uppdaterade statsandelsberäkningarna för åren 2020-2024 i samband med att Kommunekonomiprogrammet för hösten 2020 publicerades.

FM (5.10.2020) https://vm.fi/-/vuoden-2021-kuntatalousohjelma-on-julkaistu?languageId=…  

Den kommunspecifika preliminära statsandelsberäkningen för år 2021 finns bland den s.k tryckkalkylen som framkommer som bilaga på ovannamämnda webbplats (endast på finska). 

***

Kommunförbundet uppdaterade 4.9.2020 de preliminära kommunvisa statsandelsberäkningarna för 2021. Den första uppskattningen inför 2021 års ekonomiplanering offentliggjordes 28.4.2020 och uppdaterades 18.6. och 26.6. Statsandelen består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av Finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kommunerna beviljas 7 570 miljoner euro i statsandelar och 2 325 miljoner euro i ersättning för förlorade skatteinkomster år 2021. Från och med år 2020 har ersättningen för förlorade skatteinkomster avskilts från statsandelen för kommunal basservice. I bokföringen upptas ersättningen dock bland statsandelar och specificeras i noterna till bokslutet. I bokföringen är statsandelen därmed sammanlagt 9 895 miljoner euro år 2021 (10 603 mn € år 2020).

Statsandelen för såväl 2020 som 2021 påverkas betydligt av att kommunerna enligt den andra tilläggsbudgeten (9.4.2020) och i den 5:e tilläggsbudgeten (3.9.2020) får tillfällig ersättning för förlorade skatteinkomster till följd av att företagen fått uppskov med skattebetalningen på grund av coronapandemin, vilket ökar statsandelen med 118 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 123  miljoner euro år 2021.

Om ersättningen för förlorade skatteinkomster inte beaktas minskar de ”riktiga” statsandelarna enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar med 306 miljoner euro från 2020 till 2021.

Statsandelen ändras från 2020 till 2021 på grund av bland annat

  • Indexförhöjningen på grund av förändringen i kostnadsnivån. Förändringen i kostnadsnivån år 2021 (+2,3 %) ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
  • Den automatiska förändringen i bestämningsfaktorerna ökar statsandelen med 29 miljoner euro.
  • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt de faktiska kostnaderna 2018) minskar statsandelen med -13,7 miljoner euro år 2021.
  • Ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter ökar statsandelen med 67 miljoner euro.

Enligt de preliminära beräkningarna höjs statsandelen för kommunal basservice med 0,12 procentenheter till 25,63 procent år 2021 (25,51 % år 2020 fr.o.m. augusti). Höjningen av statsandelsprocenten beror på att kommunernas lagstadgade uppgifter och skyldigheter utvidgas år 2021. Kommunerna ska i enlighet med regeringsprogrammet få full finansiering (statsandel på 100 %) för den kostnadsökning som beror på utvidgade uppgifter. Detta genomförs delvis genom en höjning av statsandelsprocenten.

Kommunförbundet uppdaterar sina preliminära kommunvisa statsandelsberäkningar för 2021 på nytt i slutet av oktober. De slutliga besluten om statsandelarna år 2021 fattas i slutet av december 2020 (i fjol FM 30.12.2019 och UKM 31.12.2019).

* * *

Finansministeriets preliminära kalkyl (28.5) över statsandelen för kommunal basservice 2021 finns på Finansministeriets webbplats.

tags