Statsandelarna år 2021

Valtionosuudet 2021

Kommunförbundet publicerade 28.4.2020 sin första uppskattning av statsandelarna till kommunerna år 2021.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar (28.4.2020) minskar kommunernas statsandelar och kompensationen för förlorade skatteinkomster med sammanlagt 661 miljoner euro (-6,7 %; -120 €/invånare) från år 2020 till år 2021.

Kommunerna beviljas 7 326 miljoner euro i statsandelar och 1 860 miljoner euro i ersättning för förlorade skatteinkomster år 2021. Från och med år 2020 har ersättningen för förlorade skatteinkomster avskilts från statsandelen för kommunal basservice. I bokföringen upptas ersättningen dock bland statsandelar och specificeras i noterna till bokslutet. I bokföringen är statsandelen därmed sammanlagt 9 186 miljoner euro år 2021 (9 847 mn € år 2020).

Statsandelen för såväl 2020 som 2021 påverkas betydligt av att kommunerna enligt den andra tilläggsbudgeten år 2020 får tillfällig ersättning för förlorade skatteinkomster på grund av att företagen fått uppskov med skattebetalningen till följd av coronapandemin. Ersättning ökar statsandelen med 547 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 572 miljoner euro år 2021 (effekt - 1 114 miljoner euro från 2020 till 2021).

Om ersättning för förlorade skatteinkomster inte beaktas ökar de ”riktiga” statsandelarna enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar med 295 miljoner euro från 2020 till 2021.

Statsandelen ändras från 2020 till 2021 på grund av bland annat

  • Indexförhöjningen på grund av förändringen i kostnadsnivån. Förändringen i kostnadsnivån år 2021 (+ 2,3 %) ökar statsandelen med 159 miljoner euro.
  • Den automatiska förändringen i bestämningsfaktorerna ökar statsandelen med 34 miljoner euro.
  • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt de faktiska kostnaderna 2018) minskar statsandelen med -13,5 miljoner euro år 2021.
  • Ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter ökar statsandelen med 66 miljoner euro.

Enligt de preliminära beräkningarna höjs statsandelen för kommunal basservice med 0,19 procentenheter till 25,70 procent år 2021 (25,51 % år 2020 fr.o.m. augusti). Höjningen av statsandelsprocenten beror på att kommunernas lagstadgade uppgifter och skyldigheter utvidgas år 2021. Kommunerna ska i enlighet med regeringsprogrammet få full finansiering (statsandel på 100 %) för den kostnadsökning som beror på utvidgade uppgifter. Detta genomförs delvis genom en höjning av statsandelsprocenten.

Kommunförbundet uppdaterar sina preliminära kommunvisa statsandelsberäkningar för 2021 på nytt i juni 2020. De slutliga besluten om statsandelarna år 2021 fattas i slutet av december 2020 (i fjol FM 30.12.2019 och UKM 31.12.2019).

OBS! I statsandelsberäkningarna för 2020 och 2021 (version 28.4.2020) har inte beaktats någon del av det stödpaket för kommunekonomin (1–1,2 md € år 2020) som med anledning av coronapandemin fastslogs vid ramförhandlingarna 8.4.2020.

tags