Statsandelarna år 2021

Valtionosuudet 2021

Finansministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet har i slutet av december 2020 fattat beslut om statsandelarna år 2021.

År 2021 beviljas städerna och kommunerna 7 593 miljoner euro i statsandelar och 2 362 miljoner euro i ersättning för förlorade skatteinkomster. Från och med år 2020 har ersättningen för förlorade skatteinkomster avskilts från statsandelen för kommunal basservice. I bokföringen upptas ersättningen dock bland statsandelar och specificeras i noterna till bokslutet. I bokföringen är statsandelen därmed sammanlagt 9 955 miljoner euro år 2021.

Statsandelen för såväl 2020 som 2021 påverkas av att kommunerna enligt den andra tilläggsbudgeten år 2020 (9.4.2020) och justeringen i den femte tilläggsbudgeten (3.9.2020) får tillfällig ersättning för förlorade skatteinkomster till följd av att företagen fått uppskov med skattebetalningen på grund av coronapandemin, vilket ökar statsandelen med 118 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 88 miljoner euro år 2021. Resten av minskningen görs år 2022.

Stöd i anknytning till coronapandemin betalas till kommunerna år 2021 i samband med statsandelen. Stödbeloppet är sammanlagt 46 miljoner euro. Av beloppet fördelas 31 miljoner euro mellan kommunerna i förhållande till kommunalskatten och resten, 15 miljoner euro, fördelas jämnt per invånare (2,80 €/inv.).

Kommunförbundets första uppskattning av statsandelen 2021 publicerades som stöd för kommunernas budgetberedning 28.4.2020. Förhandskalkylen har uppdaterats i juni, september och november 2020.

* * *

Statsandelen består administrativt av två delar: Finansministeriets statsandel för kommunal basservice och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

 

tags