Statsandelarna år 2020

Valtionosuudet vuonna 2020

Kommunförbundet har uppdaterat de preliminära kommunvisa statsandelskalkylerna för 2020 enligt Finansministeriets budgetförslag (16.8.2019). 

Kommunförbundet publicerade 8.5.2019 sina första preliminära statsandelskalkyler för år 2020. Nästa gång uppdateras de kommunvisa beräkningarna 7.10.2019, när statens budgetproposition för år 2020 och kommunekonomiprogrammet publiceras.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar (19.8.2019) kommer kommunernas statsandelar att öka med 1 124 miljoner euro (+13 %, 205 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 226 miljoner euro i statsandelar och 2 279 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 381 miljoner euro år 2019).

Enligt de preliminära kalkylerna höjs statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,10 procentenheter till 25,47 år 2020 (25,37 år 2019). 

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). Till skillnad från tidigare år kommer kompensationen för förlorade skatteinkomster att avskiljas från statsandelen för kommunal basservice (moment 28.90.30) och betalas från Finansministeriets moment 28.90.35. Ändringen förenklar systemet och ökar transparensen.

Kommunförbundets preliminära statsandelskalkyler (19.8.2019) gäller endast statsandelen för kommunal basservice (FM). UKM:s statsandel är i de preliminära kalkylerna (5.8.2019) på samma nivå som år 2019.

Ökningen i statsandelen för kommunal basservice (FM) från 2019 till 2020 beror till stor del på att konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lagen.

 • Nedskärningen i semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, liksom den därtill hörande nedskärningen i statsandelen. Detta innebär att statsandelen ökar med 264 miljoner euro år 2020.
 • På grund av konkurrenskraftsavtalet kommer statsandelarna vid justeringen av kostnadsfördelningen till en del att skäras ner två gånger. Denna dubbla nedskärning kommer att kompenseras kommunerna som en klumpsumma år 2020.  I och med kompensationen ökar statsandelen med 237 miljoner euro år 2020.
 • Den tidsbegränsade frysningen av indexhöjningarna som statsminister Sipiläs regering beslutat för åren 2016–2019 upphör år 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,7 %) ökar statsandelen med 187 miljoner euro.
 • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt uppgifter från 2017) ökar statsandelen med 102 miljoner euro år 2020.
 • En nyhet år 2020 är att kompensationen för förlorade skatteinkomster avskiljs från statsandelssystemet och betalas från ett eget moment 28.90.35. Kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 312 miljoner euro år 2020. Det belopp som kompenseras är kommunvis lika stort som den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna i beskattningsgrunderna, så nettoeffekten av skattebortfall och kompensationer blir +/-0 i kommunernas ekonomi.

Utöver det ovannämnda kommer ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter att beaktas i statsandelen för kommunal basservice på följande sätt år 2020:

 • Barnskyddets eftervård breddas, +12 miljoner euro
 • Tidigareläggning av undervisningen i ett A1-språk, +7,5 miljoner euro
 • Subjektiv rätt till småbarnspedagogik, +7,0 miljoner euro
 • Mindre gruppstorlekar i småbarnspedagogiken, +6,7 miljoner euro
 • Stöd till familjer och för komplicerade livssituationer, +2,0 miljoner euro
 • Omläggning av Vasa centralsjukhus till ett fulljourssjukhus, +1,0 miljoner euro
 • Besparingar genom utveckling av närstående- och familjevården, –10,2 milj. €
 • Effektivisering av ordnandet av regional specialiserad sjukvård, –22,9 miljoner euro

 

tags