Statsandelar

Statsandelssystemet

Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna kan få basservice på en viss nivå oberoende av sin boendeort. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas.

Strukturellt sett består det finländska statsandelssystemet av två delar:  

  1. en utjämning av skillnader i kostnader och behov och
  2. en utjämning av inkomstbasen. 

Grunden för utjämningen av kostnadsskillnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. En annan del av statsandelssystemet är utjämningen av kommunernas inkomstbas utgående från deras skatteinkomster. 

I det finländska systemet utgör utjämningen av skillnaderna i kostnader den mer betydande delen. Genom utjämningen styrs statliga medel till systemet. Den skatteinkomstbaserade utjämningen av statsandelen utgör däremot en utjämning mellan kommunerna. Systemet kompletteras av en behovsprövad höjning av statsandelen för kommuner med temporära ekonomiska svårigheter.

Finansieringen via statsandelar till kommunerna består också administrativt av två delar:

  1. den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (L 1704/2009) och
  2. den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsandelarna betalas till kommunerna och övriga mottagare som en klumpsumma senast den 11 varje månad. Statsandelsfinansieringen är en allmän inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Den som får statsandel får alltså själv bestämma hur finansieringen ska användas. 

Här behandlas också följande uppgiftshelheter: 

Mer information på webben:

tags