Statsandelar - Statsandelssystemet

Statsandel för kommunal basservice

Kommunernas statsandelssystem trädde i kraft i början av 2010. Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (L 1704/2009) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

I statsandelen för kommunal basservice (en enda penningström) ingår

  • social- och hälsovård
  • förskola och grundläggande utbildning
  • bibliotek
  • allmän kulturverksamhet och
  • grundläggande konstundervisning med finansiering per invånare.

Också systemet med hemkommunsersättning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också en allmän del, tilläggsdelar för särskilt gles bosättning m.m., en utjämning till följd av systemändringen samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensation för förlorade skatteinkomster.

Statsandelen för kommunal basservice betalas till kommunerna som en klumpsumma senast den 11 varje månad. Statsandelsfinansieringen är en allmän inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Kommunen får alltså själv bestämma hur finansieringen ska användas.

Mer information på webben:

tags