Statsandelar - Statsandelssystemet

Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet

Kommunernas statsandelssystem trädde i kraft i början av 2010. Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (L 1704/2009) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

Den mest betydande delen i finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för

 • gymnasieutbildning
 • yrkesutbildning och
 • yrkeshögskolor.

Dessutom beviljar undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet.

Tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen beviljas för

 • påbyggnadsundervisning
 • förberedande undervisning  för invandrare före den grundläggande utbildningen
 • förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga
 • förhöjning för elever som omfattas av förlängd läroplikt inom den grundläggande utbildningen
 • tillägg för internatskola och skolhemsförhöjning
 • tillägg för flexibel grundläggande utbildning.

Dessutom beviljas finansiering för

 • inledande av verksamhet som privat anordnare av grundläggande utbildning
 • utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas utomlands
 • morgon- och eftermiddagsverksamhet
 • grundläggande konstundervisning
 • idrottsverksamhet och ungdomsarbete och
 • museer, teatrar och orkestrar.

Statsandelsfinansieringen för undervisnings- och kulturverksamhet betalas till kommunerna och övriga mottagare som en del av den samordnade betalningen av statsandelarna senast den 11 varje månad. För kommunen är statsandelen en allmän inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Den som får statsandel får alltså själv bestämma hur finansieringen ska användas.

Mer information på webben:

tags