Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna 2013

Statsandelarna 2013

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal bassservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

1. Statsandelen för kommunal basservice (1704/2009) ingår

 • social- och hälsovård
 • förskola och grundläggande utbildning
 • bibliotek
 • allmän kulturverksamhet och
 • grundläggande konstundervisning med finansiering per invånare.

Också systemet med hemkommunsersättning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också den allmänna delen, tilläggsdelar för särskilt gles bosättning m.m., utjämningen till följd av systemändringen, höjning av statsandelen enligt prövning samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensationen för förlorade skatteinkomster.

2. Den mest betydande delen i finansieringen enligt lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för

 • gymnasieutbildning
 • yrkesutbildning och
 • yrkeshögskolor.

Dessutom beviljar undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen (bl.a. förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen) och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet (bl.a. medborgarinstitut, museer, teatrar och orkestrar, ungdomsarbete).

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

 1. Kalkyleringsmodell 2013
 2. Allmänt om statsandelarna 2013
 3. Statsandel för kommunal basservice 2013
 4. Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2013
 5. Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet år 2013
 6. Hemkommunsersättningar för förskoleundervisnig och grundläggande utbildning 2013.
tags