Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna 2014

Statsandelarna 2014

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära beräkningar av statsandelsfinansieringen år 2014 vid FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 25.4.2013. Beräkningarna har uppdaterats på sommaren, i augusti och i början av september 2013. Den senaste uppdateringen har gjorts 8.1.2014, och den baserar sig på FM:s och UKM:s beslut.

​Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

1. I statsandelen för kommunal basservice (L 1704/2009) ingår (FM 30.12.2013 Dnro 2970/02.02.06.00/2013):

  • social- och hälsovård
  • förskola och grundläggande utbildning
  • bibliotek
  • allmän kulturverksamhet och
  • grundläggande konstundervisning som finansieras per invånare. 
     

Också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också en allmän del, tilläggsdelar för särskilt gles bosättning m.m., en utjämning till följd av systemändringen, en prövningsbaserad höjning av statsandelen samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensation för förlorade skatteinkomster.

2. Den mest betydande delen i statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1750/2009) är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för (UKM 31.12.2013 Dnro 80/221/2013):

  • gymnasieutbildning
  • yrkesutbildning och
  • yrkeshögskolor.

Dessutom beviljar undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen (förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning för invandrare osv.) och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet (medborgarinstitut, museer, teatrar, orkestrar, ungdomsarbete osv.). 

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

Kalkyleringsmodell 2014

Statsandelen för kommunal basservice 2014

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2014

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2014

tags