Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna 2015

Statsandelarna 2015

Statsandelssystemet revideras 1.1.2015.

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av Finansministeriet och den statsandelsfinansiering som
regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära beräkningar av
statsandelsfinansieringen år 2015 i juni 2014. Beräkningarna har uppdaterats i september och november 2014. De slutliga besluten om statsandelarna år 2015 fattades 31.12.2014.

1. Statsandelen för kommunal basservice (1704/2009) beviljas bland annat för följande kommunala uppgifter:

  • hälso- och sjukvård och specialiserad sjukvård (inkl. elev- och studerandevård)
  • äldreomsorg, handikappvård, barnskydd mentalvård,  missbrukarvård och annan socialvård
  • barndagvård
  • förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • bibliotek, kommunernas kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning.

Kalkylerade grunder för statsandelen för kommunal basservice är

  • åldersstruktur
  • sjukfrekvens och
  • andra bestämningsgrunder som baserar sig på kalkylerade kostnader.

Också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också tilläggsdelar för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser och samernas hembygdsområde, en utjämning till följd av systemändringen år 2015 (s.k. övergångsutjämning) samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensation för förlorade skatteinkomster.

Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2015 och utjämningen av statsandelen: VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014.

2. Den mest betydande delen i statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1750/2009) är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för

  • gymnasieutbildning och
  • yrkesutbildning.

Dessutom beviljar Undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen (förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning för invandrare osv.) och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet (medborgarinstitut, museer, teatrar, orkestrar, ungdomsarbete osv.).

Beslutet om statsandel som beviljas kommuner för driftskostnader inom undervisnings- och kulturverksamhet år 2015: OKM/56/221/2014, 31.12.2014. 

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

Kalkyleringsmodell 2015

Statsandelen för kommunal basservice 2015

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2015

Hemkommunsersättningar 2015 för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

tags