Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet år 2013

​När statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas, bör man beakta  att regeringen vid ramförhandlingarna beslutade att frysa indexjusteringarna för år 2013.

I praktiken innebär det att kommunerna i sin ekonomiplanering  får den bästa uppskattningen av finansieringsnivån för undervisningsverksamheten år 2013 genom att utgå från samma nivå som år 2012. 

Kommunförbundets uppskattning 15.6.2012 av statsandelsprocenterna och kommunernas finansieringsandel år 2013:

Huvudmannafinansiering (gymnasier, yrkesutbildning, YH) (UKM)

  • statsandelsprocent 41,89 %
  • kommunens finansieringsandel 357,44 euro/invånare

Statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet baserar sig till största delen på antalet elever och studerande, och denna information samlas in direkt av utbildningsanordnarna enligt situationen 20.9. Närmare uppgifter om elever och mängden prestationer som utgör grunden för beräkningen finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor: http://vos.uta.fi/rap/ > Rahoitus 2013 > Rahoituspäätökset 2013.

Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar 22.3.2012 att förändringen i kostnadsnivån inte ska beaktas i statsandelarna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, dvs. att det inte görs några indexförhöjningar år 2013.

I regeringsprogrammet (2011) och rambeslutet (2012) avtalades om nedskär-ningar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Nedskärningarna för 2013 gäller bland annat läroavtalsutbildningen, den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, finansieringen av yrkeshögskolor, statsandelen för läroanstalternas anläggningskostnader, finansieringen av fritt bildningsarbete och finansieringen av teatrar, orkestrar och museer. År 2013 uppgår nedskärningarna av statsandelsfinansieringen inom UKM:s område till sammanlagt omkring 58 miljoner euro, varav kommunernas och samkommunernas andel uppskattas bli 42 miljoner. Statsandelsfinansieringen inom dessa sektorer minskar också till följd av att den ökning av antalet studieplatser som gjordes i stimulanssyfte under den förra valperioden inte längre gäller.

tags