Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelen för kommunal basservice 2015

Statsandelen för kommunal basservice beviljas kommunerna bl.a. för ordnandet av specialsjukvården, social- och hälsovården samt utbildnings- och kulturverksamhetens tjänster. Lagstiftningen angående statsandelen för kommunal basservice förnyades i början av år 2015 (Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 676/2014).

Beslutet angående kommunernas statsandelar för kommunal basservice för år 2015 gjordes 31.12.2014. Statsandelen redovisas till kommunerna senast den 11 dagen varje månad.

Statsandelens kalkylerade grund bildas på basen av åldersstrukturen, sjukligheten samt övriga koefficienter och bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna. Till statsandelen för kommunal basservice innehåller också tilläggsdelar, ökningar och minskningar i statsandelarna samt utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster. Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2015 är 25,44 %, och kommunens självfinansieringsandel 3 520,93 euro/invånare. 

Mer information på webben:

tags