Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2013

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelssystemet. Utjämningen ingår enligt lag i statsandelen för kommunal basservice.

​Den genomsnittliga inkomstskattesats för hela landet som används i utjämningen av statsandelen 2013 är 19,17 %. Utjämningsgränsen (91,86 %) är 3 091,24 euro/invånare.

I början av 2012 skedde en stor förändring i utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna, då bestämningen av de skatteinkomster som ligger till grund för utjämningen ändrades i enlighet med regeringsprogrammet. Från ingången av 2012 ingår kommunens kalkylerade fastighetsskatteinkomster inte längre i de kalkylerade skatteinkomster som används som grund i statsandelsutjämningen.

Kommunen har rätt att få ett utjämningstillägg i statsandelen om dess kalkylerade skatteinkomster per invånare understiger utjämningsgränsen. Utjämningstillägget betalas till fullt belopp ända upp till denna gräns. Om kommunens kalkylerade skatteinkomst överstiger utjämningsgränsen, minskas kommunens statsandel för kommunal basservice med ett utjämningsavdrag som är 37 procent av den del av skatteinkomsterna som överstiger utjämningsgränsen.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kostnadsneutral mellan staten och kommunerna. Skillnaden mellan utjämningsavdragen och utjämningstilläggen återbetalas därför till kommunerna i form av statsandelsökning. Ökningen är lika stor per invånare i alla kommuner.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad, används inte kommunens egna skattesatser när utjämningen räknas ut, utan de genomsnittliga skattesatserna för hela landet. En enskild kommun kan därför inte nämnvärt påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats. 

tags