Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2014

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Preliminära beräkningar av utjämningen för år 2014 publicerades i april 2013. Beslutet om utjämning av statsandelen 2014 fattas i december 2013.

Kommunen har rätt att få ett utjämningstillägg i statsandelen om dess kalkylerade skatteinkomster per invånare understiger utjämningsgränsen. Utjämningstillägget betalas till fullt belopp ända upp till denna gräns. Om kommunens kalkylerade skatteinkomst överstiger utjämningsgränsen, minskas kommunens statsandel för kommunal basservice med ett utjämningsavdrag som är 37 procent av den del av skatteinkomsterna som överstiger utjämningsgränsen.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kostnadsneutral mellan staten och kommunerna, eftersom skillnaden mellan utjämningsavdragen och utjämningstilläggen återbetalas till kommunerna i form av statsandelsökning. Ökningen är lika stor per invånare i alla kommuner.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad, används inte kommunens egna skattesatser när utjämningen räknas ut, utan de genomsnittliga skattesatserna för hela landet. En enskild kommun kan därför inte nämnvärt påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats. 

tags