Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2015

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2015 fattades 31.12.2014.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2015 baserar sig på skatteuppgifterna för 2013 (Skatteförvaltningen 28.10.2014). Den genomsnittliga inkomstskattesatsen år 2015 är 19,39 %.

I samband med statsandelsreformen ändrades beräkningen av utjämningen i början av 2015. I det nya statsandelssystemet är utjämningsgränsen 100 % (tidigare 91,86 %). I euro är utjämningsgränsen 3 515,90 euro per invånare.

I beräkningen av statsandelsutjämningen används kommunens kalkylerade inkomstskatt, som beräknas genom att de beskattningsbara förvärvsinkomster som motsvarar kommunens debiterade kommunalskatt multipliceras med den genomsnittliga skattesatsen för hela landet (19,39 % år 2015). Till detta belopp läggs kommunens andel av den samfundsskatt som ska betalas och hälften av de kalkylerade intäkterna från fastighetsskatten för kärnkraftverk, om kommunen har ett sådant. I övrigt räknas inkomsterna från fastighetsskatten inte med i utjämningen.

Utjämningsgränsen beräknas genom att de totala kalkylerade skatteinkomsterna för hela landet divideras med hela landets invånarantal. Kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare jämförs sedan med utjämningsgränsen. Om de kalkylerade skatteinkomsterna ligger under utjämningsgränsen har kommunen rätt till ett utjämningstillägg. Utjämningstillägget är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster. År 2015 fick 270 kommuner utjämningstillägg till ett sammanlagt belopp av 1 250 miljoner euro.

Om kommunens kalkylerade skatteinkomster överstiger utjämningsgränsen görs ett avdrag i kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 30 % av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomster och utjämningsgränsen utökat med den naturliga logaritmen av skillnaden (i genomsnitt 5,7 procentenheter). År 2015 fick 31 kommuner utjämningsavdrag till ett totalt belopp av 576 miljoner euro.

Utjämningstilläggen är större än utjämningsavdragen (skillnad 673 miljoner euro år 2015). Skillnaden finansieras genom minskning av statsandelsprocenten för kommunal basservice.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad och bygger på den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, kan en enskild kommun inte påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

tags