Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2016

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2016 fattas i slutet av år 2015.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2016 baserar sig på skatteuppgifterna för 2014 (Skatteförvaltningen 26.10.2015). I beräkningen av statsandelsutjämningen används kommunens kalkylerade inkomstskatt, som beräknas genom att de beskattningsbara förvärvsinkomster som motsvarar kommunens debiterade kommunalskatt multipliceras med den genomsnittliga skattesatsen för hela landet. Till detta belopp läggs kommunens andel av den samfundsskatt som ska betalas och hälften av de kalkylerade intäkterna från fastighetsskatten för kärnkraftverk, om kommunen har ett sådant. I övrigt räknas inkomsterna från fastighetsskatten inte med i utjämningen.

Den genomsnittliga skattesatsen är 19,75. Utjämningsgränsen är i eurobelopp 3 654,79 €/invånare år 2016.

Utjämningsgränsen beräknas genom att de totala kalkylerade skatteinkomsterna för hela landet divideras med hela landets invånarantal. Kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare jämförs sedan med utjäm-ningsgränsen. Om de kalkylerade skatteinkomsterna ligger under utjämningsgränsen har kommunen rätt till ett utjämningstillägg. Utjämningstillägget är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster. År 2016 fick 268 kommuner utjämningstillägg.

Om kommunens kalkylerade skatteinkomster överstiger utjämningsgränsen görs ett avdrag i kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 30 % av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomster och utjämningsgränsen utökat med den naturliga logaritmen av skillnaden (i genomsnitt 5,7 procentenheter). År 2015 fick 33 kommuner utjämningsavdrag.

Utjämningstilläggen är större än utjämningsavdragen (skillnad 673 miljoner euro år 2015). Skillnaden finansieras genom minskning av statsandelsprocenten för kommunal basservice.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad och bygger på den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, kan en enskild kommun inte påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

tags