Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2017

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2017 fattades 30.12.2016.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2017 baserar sig på skatteuppgifterna för 2015. I beräkningen av statsandelsutjämningen används kommunens kalkylerade inkomstskatt, som beräknas genom att de beskattningsbara förvärvsinkomster som motsvarar kommunens debiterade kommunalskatt multipliceras med den genomsnittliga skattesatsen för hela landet. Till detta belopp läggs kommunens andel av den samfundsskatt som ska betalas och hälften av de kalkylerade intäkterna från fastighetsskatten för kärnkraftverk, om kommunen har ett sådant. I övrigt räknas inkomsterna från fastighetsskatten inte med i utjämningen.

Den genomsnittliga inkomstskattesats som används i statsandelsutjämningen år 2017 är 19,83 %. I euro är utjämningsgränsen 3 708,03 euro per invånare.

Utjämningsgränsen beräknas genom att de totala kalkylerade skatteinkomsterna för hela landet divideras med hela landets invånarantal. Kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare jämförs sedan med utjämningsgränsen. Om de kalkylerade skatteinkomsterna ligger under utjämningsgränsen har kommunen rätt till ett utjämningstillägg. Utjämningstillägget är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster. År 2017 får 265 kommuner utjämningstillägg.

Om kommunens kalkylerade skatteinkomster överstiger utjämningsgränsen görs ett utjämningsavdrag i kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 30 % av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomster och utjämningsgränsen utökat med den naturliga logaritmen av skillnaden. År 2017 görs utjämningsavdrag för 30 kommuner.

Utjämningstilläggen är större än utjämningsavdragen (skillnad 715 miljoner euro år 2017). Skillnaden finansieras genom minskning av statsandelsprocenten för kommunal basservice.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad och bygger på den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, kan en enskild kommun inte påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

tags