Förberedelser inför vårdreformen

Vikten av ekonomisk rapportering i vårdreformen

Vårdreformen halverar den kommunala ekonomin eftersom uppgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs till landskapen. Vid reformen överförs så mycket som 19 miljarder euro av kommunernas skatte- och statsandelsinkomster till finansieringen av landskapen. Överföringskalkylerna för finansieringen baserar sig på de ekonomiska uppgifter som de enskilda kommunerna lämnar till Statskontoret från och med år 2021. Huruvida överföringskalkylerna lyckas beror på om de kommunvisa ekonomiska uppgifterna som lämnats till Statskontoret är korrekta.

Frågan har igen aktualiserats, eftersom klassificeringarna i den automatiska ekonomiska rapporteringen (Kommuninformationsprogrammet) utgör grunden för de kommunvisa finansieringskalkylerna. Det är därför ytterst viktigt att ibruktagningen av den förnyade ekonomiska rapporteringen lyckas. De kommunvisa finansieringskalkylerna justeras slutligt i enlighet med de tjänstespecifika nettokostnaderna för räkenskapsåren 2021 och 2022.

 

Försäkra dig om att de viktigaste uppgifterna för reformen har rapporterats korrekt

Kommunförbundet har gjort en lista över vilka kategorier av tjänster som blir kvar i kommunerna och vilka som överförs. Listan baserar sig på serviceklassificeringen enligt den nya ekonomiska rapporteringen.

För att överföringskalkylerna ska lyckas är det synnerligen viktigt att de ekonomiska uppgifterna rapporteras så exakt som möjligt i enlighet med definitionerna av kategorierna av tjänster.

Listan är upprättad på basis av den information som är tillgänglig för närvarande. Eftersom det ännu inte finns närmare information om överföringen av alla tjänster, uppdateras listan senare (OBS! se datumet). Den bifogade excel-filen innehåller också frågor och svar.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin