Mall för beslut om understöd till ensamföretagare

På denna sida finns det mallar för beslut om understöd till ensamföretagare. Mallarna finns i svensk och finsk språkversion i wordformat längre ner på sidan. 

 

Mall för positivt beslut: 

Beslut om understöd till ensamföretagare

Sökande xxxxx (FO-nummer)

Understödets belopp: 2000 €

Ni har ansökt om understöd för ensamföretagare. Ni uppfyller villkoren för understödet.

Understödet betalas in på det bankkonto ni uppgett.

Enligt 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen ska den myndighet som beviljar understöd ingå ett avtal med understödstagaren. Avtalet har uppstått genom att kommunen/staden godkänt er ansökan. I ansökan har angetts villkoren för beviljande, användning och övervakning av understödet. Er ansökan med bilagor utgör en del av detta avtal.

I understödet ingår de minimis-stöd på 2 000 euro. Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (Europeiska unionens officiella tidning L 352, 24.12.2013) kan företag beviljas offentligt stöd i form av de minimis-stöd till ett belopp av högst 200 000 euro (för företag som utför godstransporter på väg är stödbeloppet högst 100 000 euro) under en period som utgörs av det innevarande och de två föregående beskattningsåren. Till maximibeloppet av de minimis-stöd räknas utöver de minimis-stöd till understödstagaren också de minimis-stöd som i Finland beviljats andra finländska företag inom samma koncern eller andra finländska företag som har ett sådant annat förhållande till det understödsmottagande företaget som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Understödstagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som beviljats av olika instanser (bl.a. ministerier, myndigheter som lyder under ministerierna, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner och landskapsförbund) inte överstiger detta belopp. Understödstagaren är skyldig att meddela kommunen beloppet av alla de minimis-stöd som understödstagaren och övriga ovan nämnda närstående företag fått och vid vilken tidpunkt stöden beviljats.

Datum

Underskrift

 

Mall för negativt beslut: 

Beslut om understöd till ensamföretagare

Sökande <<<  (FO-nummer)

Understödsbelopp: 2000 €

Er ansökan har avslagits.

Motivering:

Följande förutsättning/förutsättningar uppfylls inte:

Sökanden är en företagare som bedriver sin verksamhet ensam och på heltid, som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år.

Ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av covid-19-epidemin.

Ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för lönsam verksamhet.

Understödet till ensamföretagaren är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare 5 § (199/2020)

Datum

Underskrift

Anvisning om hur man begär omprövning