Energiproduktion

Energikällor

Kol, olja och naturgas

Kol, olja och naturgas är fossila och icke-förnybara energikällor som har bildats av förmultnade djur och växter under miljontals år. I Finland används de i huvudsak för produktion av el och fjärrvärme samt som bränsle inom industrin. Oljan förädlas därtill till olika trafikbränslen.

Uran

Uran klassificeras som icke-förnybar energikälla. Det finns mycket stora mängder uran. Det brutna natururanet kan efter anrikning användas som bränsle för kärnreaktorer. Ungefär en tredjedel av elektriciteten är kärnkraftsbaserad.

Torv

Torv är en inhemsk så kallad långsamt förnybar energikälla. Torven är en produkt av förmultnade växter i mossar. Särskilt i Österbotten och Norra Karelen finns det rikligt med torvmossar. Energitorvens viktigaste användningsområde är samproduktionen av fjärrvärme och el.

Trä

Till de viktigaste källorna för förnybar träenergi hör (skogs)flis, som görs av avverkningsrester, och den mekaniska skogsindustrins olika biprodukter, exempelvis bark och sågspån. Flis används bland annat som värmebränsle för närvärme eller fastigheter och som tillsatsbränsle i kraftverk. Träenergi utnyttjas mest av den kemiska skogsindustrin som använder en del av det lignin (svartlut) som blir över efter cellulosaprocessen till produktion av värme, elektricitet och ånga. Träpellets och träbriketter är biobränsle som pressats samman av torrt träavfall (bl.a. sågspån, kutterspån eller slipdamm). Användningsområde är uppvärmning av fastigheter.

De traditionella vedklabbarna är en ytterligare värmekälla särskilt i småhus. Ur trä framställs också biodieselolja.

Vattenkraft

Vattenkraften hör till de äldsta sätten att producera el. Den elvolym som kan tas till vara varierar från år till år efter regnmängden. Det är inte särskilt sannolikt att elproduktionen kommer att utökas med hjälp av vattenkraft, de sista fria forsarna kommer knappast att byggas ut. Elproduktion kan utökas genom att gamla vattenkraftverk repareras.

Vindkraft

Vinden är vid sidan av vattenkraften ett av de äldsta kända sätten att producera el. Det är möjligt att utöka vindkraften särskilt vid kusterna, i skärgården och i de lappländska fjällen. Vindkraftstekniken är långt utvecklad.  De enskilda kommersiella vindkraftverken blir större. Som hinder för en utökning av vindkraften ses särskilt landskapsaspekter, buller och ojämn elproduktion.

Värmepump

Värmen från solens strålning som lagras i jordskorpan, dvs. den så kallade jordvärmen, kan tas till vara med värmepumpar. Värme kan samlas upp enligt kylskåpsprincipen med hjälp av en pump eller en kompressor i ett rörsystem som installerats i marken eller vattnet. En värmepump kan också tillvarata energi från uteluften eller lägenheternas avluft. Värmepumpar utnyttjas särskilt i uppvärmningen av småhus och kylningen av lokaler.

Solenergi

Till fördelarna med solenergi hör att den är utsläppsfri, driftssäker och har förmågan att producera el. Solpaneler kan användas för uppvärmning av bruksvattnet, medan solcellerna direkt kan producera elektricitet. I Finland tillvaratas solenergi särskilt på sommarstugorna och i kombination med andra sätt att producera el. Solenergiproduktion i liten skala kan också säljas till elleverantörer. 

Biogas

Biogas (främst metan) bildas till följd av förruttnelse på soptippar och avloppsreningsverk. Gasen kan tas till vara och användas för produktion av värme eller el eller som trafikbränsle.

Avfallsbaserade bränslen

Kommunalt avfall som samlas in från hushållen och en del av industriavfallet kan användas till energiproduktion som tilläggsbränsle vid kraftverk som planerats speciellt för detta ändamål.

Energiväxtodling

Åkerbiomassa, som vide och halm, kan i likhet med trä användas som brännbara energikällor. Av olika åkerbruksväxter kan man också förädla flytande (alkohol, växtoljor) eller gasformiga bränslen som till exempel kan blandas i traditionella bränslen och användas i fordon och arbetsmaskiner.

Väte

Väteteknik är framtidens energiform bl.a. som trafikbränsle.  Målet är att med hjälp av solens strålning bryta ner vatten till väte och syre. Vätet tas till vara och bränns i sinom tid i bränsleceller, varvid energi frigörs i form av el och värme. Väte är ett rent energialternativ, men produktionen kräver ytterligare utveckling. 

Intresseorganisationer för olika energikällor